Budovy pre budúcnosť zahájili svoju činnosť

Budovy pre budúcnosť zahájili svoju činnosť

 

 

 

 

Občianske združenie je založené za účelom navrhovania opatrení  v oblasti bývania a obnovu  budov. Zakladajúcimi členmi sú združenia a asociácie, ktoré vzájomné rešpektujú rozmanitosť a rozdielnosť svojich poslaní a činností. 


 
Zakladajúci členmi platformy Budovy pre budúcnosť sú:

– Združenie pre podporu obnovy bytových domov
– Slovenská rada pre zelené budovy
– Inštitút pre energeticky pasívne domy
– Greenpeace Slovensko

 

 

Cieľom a poslaním je podpora legislatívnych zmien a formovanie politického prostredia tak, aby Slovenská republika zvýšila:

– komplexnú a hĺbkovú obnovu všetkých typov budov v dostatočne vysokom tempe
– aspoň nákladovo optimálnej úrovne minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov (EHB) pri novostavbách a obnove budov
– dôraz na kvalitu vnútorného prostredia
– kvalitu projektovania (energetického hodnotenia), energetických certifikátov a pod.

 
 
Obnova budov s dôrazom na ich energetickú hospodárnosť má prínos pre ich vlastníkov (zníženie prevádzkových nákladov, zaistenie životnosti budovy a zlepšenie kvality prostredia v nej), ale aj pre verejné financie, HDP, zamestnanosť a životné prostredie. Ak chce Slovensko naplno využiť tento potenciál, obzvlášť v čase prebiehajúcej ekonomickej krízy, je potrebné:
 
– zvýšiť tempo obnovy budov na bývanie minimálne na 58 000 bytových jednotiek ročne
– dosahovať v priemere 60% zníženie potreby energie oproti pôvodnému stavu
– začať kvalitne obnovovať verejné budovy
 
 
Takýto spôsob obnovy budov predstavuje potenciál zníženia konečnej energetickej spotreby v rozsahu minimálne 2 PJ ročne. To znamená do roku 2032 viac ako 10% celkovej konečnej spotreby energie v SR v porovnaní so súčasným stavom.
 
Pre dosiahnutie týchto kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov je potrebné prijať hlavne nasledovné opatrenia:
 
– zabezpečiť dostupnosť dlhodobého a výhodného financovania obnovy budov
– zabezpečiť dotácie nárokovateľné na základe jasných kritérií a podporujúce obnovu na vyššie energetické štandardy
– zvýhodnené úvery poskytovať iba na celkovú obnovu budov, nie na čiastkové riešenia
žiadosti o úver na obnovu budov posudzovať nie v poradí ich doručenia, ale v poradí podľa plánovaných energetických úspor so zohľadnením urgentnosti obnovy
– dôsledne uplatňovať požiadavky technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou
– realizovať programy na podporu dopytu po obnove a zabezpečiť dostatok vhodných materiálov a pracovníkov so zručnosťami pre obnovu budov
 
 
Viac informácií o platforme Budovy pre budúcnosť nájdete na:  www.budovyprebuducnost.sk