Zamerať sa treba na znižovanie tvorby odpadov

Zamerať sa treba na znižovanie tvorby odpadov

Green Business Breakfast, ktorý bol tretím podujatím Týždňa zelených budov sa konal 27. septembra 2017 v hoteli Matyšák v Bratislave. Téma Waste management – nakladanie s odpadmi v administratíve, hoteloch a reštauráciách zaujala 30 odborníkov z radov členských spoločností i ďalších firiem a organizácií, ktoré sa touto tematikou zaoberajú.

Úvod raňajok patril zástupcovi SKGBC, Ladislavovi Piršelovi, ktorý poukázal na dôležitosť nakladania s odpadmi v certifikačných systémoch hodnotiacich udržateľnosť budov. Pripomenul tiež, častokrát je možné vyriešiť nakladanie s odpadmi bez náročných technologických zásahov vyžadujúcich obrovské finančné zdroje. Úspory, ktoré z takýchto riešení plynú nielenže zlepšia kvalitu života, ale prinesú aj nemalé finančné úspory.

Petra Cséfalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky vysvetlila princípy cirkulárnej ekonomiky, ktoré spočívajú v zmene súčasného plochého systému na cirkulárny. Priblížila dôležitosť nakladania s odpadmi v stavebnom priemysle. Ten tvorí viac ako jednu tretinu všetkých odpadov, ktoré sa vyprodukujú v rámci celého odpadového hospodárstva a spotrebováva viac ako 30% všetkých vyťažených surovín. Na Slovensku je toto číslo viac ako 2 mil. ton odpadov ročne. Túto otázku rieši aj Európska únia, ktorá si stanovila cieľ zvýšiť opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu stavebného odpadu a odpadu z demolácií najmenej na 70% podľa hmotnosti. Podľa zástupcov INCIENU je však dôležité vnímať odpad ako zdroj. To znamená, že všetky produktové a materiálové toky sú prinavrátené späť do produkcie aj po skončení životnosti výrobkov.

Annamarie Velič predstavila projekt firmy Curaprox „Kancel bez koša“, v rámci ktorého sa firma zaviazala, že urobí niečo pre odpady. Konkrétne je jej snahou do konca roka 2017 zredukovať svoj odpad o viac ako 90% a stať sa tak bezodpadovou kanceláriou.

JRK Waste Management, Radoslav Košík, začal svoju prezentáciu históriou spracovania odpadov, ktorá siaha až do doby kamennej. K zásadnému zlomu došlo v 19. a 20. storočí, kedy došlo k uvedomelému spracovaniu odpadu a jeho triedeniu na kompostovateľný a suchý. Súčasťou aktuálnej legislatívy je táto otázka od roku 2009, kedy sa prijalo nariadenie Európskej únie na spracovávania vedľajších živočíšnych odpadov pod ktoré spadajú aj kuchynské odpady. Od roku 2013 boli obce povinné zaviesť systém pre biologicky rozložiteľné odpady a prevádzkovatelia kuchýň boli povinní vykonávať triedenie zberu. V súčasnosti je v platnosti zákon, ktorý ukladá povinnosť obcí zaviesť zvoz biologického odpadu aj z domácností. Dnešná prax je taká, že existuje povinnosť triediť a zvážať odpad, čo vytvára nielen finančnú záťaž, ale aj záťaž na životné prostredie. JRK preto prichádza so systémom elektrických kompostérov, ktoré sú umiestnené priamo v mieste vzniku, spracuje sa veľké množstvo bioodpadu a minimalizuje alebo úplne eliminuje potrebu zvozov. Už po 24 hodinách sa pôsobením mikroorganizmov biologický odpad zmení na kompost.

Po ukončení prezentácií a zodpovedaní mnohých otázok mali hostia možnosť vidieť v akcii Elektrický kompostér GG 02 nainštalovaný v hoteli Matyšák.

Ďakujeme partnerom Týždňa zelených budov, ktorými boli spoločnosti Daikin, JRK Waste Management, J&T REAL ESTATE, Metrostav, Prvá stavebná sporiteľňa, Siemens, Schueco a odbornému garantovi, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra.


 

FOTOGALÉRIA