Predstavenstvo SKGBC

 

 

Pavol Kukura

predseda Predstavenstva
TAW

pavol.kukura@skgbc.org

 

 

Profil:
Pavol Kukura pracoval do roku 1993 na Slovenskej Technickej Univerzite, kde získal titul PhD. Ďalšie pôsobenia: 1994 – 1996 technický riaditeľ americkej spoločnosti AT&T na Slovensku, 1996 – 2000 obchodný riaditeľ americkej spoločnosti Lucent Technologies. 2003 – 2010 výkonný viceprezident v spoločnosti Slovak Telekom, kde bol zodpovedný za medzinárodné aktivity, vzťah s vládou a EÚ. V rokoch 2010 – 2014 pôsobil ako Executive Partner v spoločnosti e-Dome. Je členom IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), pôsobil v predsedníctve SAEC (Slovenská asociácia pre elektronický obchod), v predsedníctve CTF (Communication technology forum) a v prezídiu ITAS (IT asociácia Slovenska). Napísal tri učebnice pre vysoké školy, jednu monografiu. Od roku 2011 je členom predstavenstva SKGBC.
 
Misia v SKGBC:
„Presadzovať princípy udržateľnej výstavby na realizačnej aj legislatívnej úrovni. Posilňovať pozíciu SKGBC v spoločenskom živote, dosiahnuť, aby Rada bola nevyhnutným partnerom pri všetkých odborných a legislatívnych diskusiách o udržateľnej výstavbe. Zapojiť sa do edukačných aktivít pre širokú aj odbornú verejnosť zameraných na zvýšenie povedomia o nevyhnutnosti zmeny v spôsobe náhľadu na výstavbu budov na Slovensku.“

 
 
 

Peter Robl

podpredseda Predstavenstva
Knauf Insulation

peter.robl@skgbc.org

 

 
Profil:
Peter Robl pôsobí od februára 2013 v spoločnosti Knauf Insulation, kde je zodpovedný za verejné záležitosti na Slovensku. Predtým pôsobil 8 rokov v spoločnosti Holcim Slovensko, kde sa okrem iného zaoberal aj témou udržateľnej výstavby a architektúry. Peter Robl je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Je tiež absolventom kurzu Navrhovanie energeticky pasívnych domov.
 
Misia v SKGBC:
„Budovy spotrebúvajú rádovo 40% energie a sú zdrojom približne rovnakého množstva emisií skleníkových plynov. Navyše spotrebúvajú takmer polovicu všetkých vyrobených materiálov. Prírodné zdroje sú však obmedzené a znečistenie životného prostredia neustále narastá. V budovách navyše trávime väčšinu svojho života. Preto je úlohou našej generácie postarať sa o to, aby budovy boli šetrnejšie k životnému prostrediu a príjemnejšie a zdravšie pre svojich užívateľov. Slovenská rada pre zelené budovy musí byť hnacím motorom týchto zmien na Slovensku.“

 
 
 

Rastislav Badalík

člen Predstavenstva a pokladník
Bischoff et Compagnons

rastislav.badalik@skgbc.org

 

 
Profil:
Rastislav Badalík absolvoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave, doktorandské štúdium PhD na Ekonomickej univerzite v Bratislave a MBA na ESCP – Europe Business School v Berlíne. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1993 v stavebnej spoločnosti Sibamac, a.s., kde pôsobil ako zástupca finančného riaditeľa. Od roku 2003 pôsobí v nemecko-rakúskej developerskej spoločnosti Bischoff et Compagnons, kde zastáva pozíciu konateľa slovenskej pobočky. V súčasnosti je poverený riadením projektu EcoPoint Office Center Košice, ktorý ako prvý na Slovensku získal pred-certifikát DGNB (Pečať trvalo udržateľnej výstavby).
 
Misia v SKGBC:
„Prispieť k vybudovaniu silnej nezávislej organizácie v oblasti udržateľnej výstavby, ktorá bude akceptovaná odbornou verejnosťou.“
Rastislav Badalík bol od februára 2011 členom Prípravného výboru SKGBC a od mája 2011 podpredseda Predstavenstva SKGBC.

 
 
 

Marek Kremeň

člen Predstavenstva
EXERGY Studios

marek.kremen@skgbc.org

 

 
Profil:
Ing. Marek Kremeň je konateľom spoločnosti EXERGY Studios s.r.o., kde sa zaoberá konzultačnou činnosťou v rámci komplexnej podpory pre získanie medzinárodných certifikátov udržateľosti LEED a BREEAM, aktívne sa podiela na vypracovaní štúdií, analýz, optimalizácií budov a ich systémov pomocou moderných počítačových simulácií. Súčasne pôsobí zároveň aj na akademickej pôde Technickej univerzity vo Viedni (TU Wien) a Austrian Institute of Technology (AIT), kde sa venuje problematike udržateľnosti budov a ich simuláciami od roku 2009. V roku 2010 pôsobil na Nanyang Technological University (NTU) v Singapure, kde sa aktívne podielal na integrovanom procese návrhu zelenej a udržateľenj architektúry. Štúdium technického zamerania absolvoval na Slovensku, Veľkej Británii, Singapure a Rakúsku. V oblasti certifikácie zelených budov získal akreditácie ako LEED AP, BREEAM International Asssessor a BREEAM In-Use Auditor.
 
Misia v SKGBC:
„Ako človek, ktorému záleží na smerovaní našej krajiny “zeleným a udržateľným” smerom by som toto osobné presvedčenie a nadobudnuté skúsenosti z iných krajín rád presadzoval aj na pôde Slovenskej rady pre zelené budovy.”

 
 
 

Martin Mihál

člen Predstavenstva
XELLA Slovensko

martin.mihal@skgbc.org

 

 

 
Profil:
Martin Mihál pôsobí v súčasnosti vo funkcii vedúceho technického oddelenia pre CZ a SK v spoločnosti Xella. V stavebníctve je činný bez prerušenia od skončenia vysokoškolského vzdelania v odbore Architektúra a pozemné stavby v roku 1995. Témou  nízkoenergetickej a ekologickej výstavby sa aktívne zaoberá v rámci štruktúr  spoločnosti Xella takmer  10 rokov prostredníctvom prednášok a publikačnej činnosti. Od roku 2006 zastupuje spoločnosť  Xella  v Inštitúte pre energeticky pasívne domy a má za sebou množstvo prednášok na tému použitia murovacích materiálov v pasívnych domoch.
 
Misia v SKGBC:
„Za cieľ mojej práce v rámci SKGBC považujem popularizáciu jednoduchého, trvanlivého a zároveň zeleného spôsobu stavania.”

 
 
 

Hana Ovesná

člen Predstavenstva
Solved

hana.ovesna@skgbc.org

 

 

Profil:

RNDr. Hana Ovesná na pozícii Business Lead reprezentuje inovatívnu platformu solved.fi, ktorá sa zameriava na cleantech poradenstvo, enviromentálne výzvy a trvaloudržateľné riešenia prostredníctvom   spolupráce   najlepších   expertov   v jednotlivých   sektoroch.   

Pôsobila v medzinárodných developerských a stavebných spoločnostiach ako Unibail-Rodamco, HB Reavis, TESCO Stores alebo Tebodin, v pozíciách či pracovných skupinách, kde sa zaoberala prevažne expanziou  a stavebným  manažmentom  na Slovensku.  Spolupracovala tiež  s Regionálnym Eviromentálnym Centrom v Bratislave pri viacerých lokálnych enviromentálnych projektoch ako aj nadnárodných projektoch financovaných Európskou úniou. Absolvovala Prírodovedeckú fakultu UK, odbor Regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny. Špecializuje sa na verejnú správu, územné plánovanie a urbanizmus.

 
Misia v SKGBC:
Prostredníctvom odborníkov a profesionálnych skupín nielen zo Slovenska priniesť inovatívne riešenia pri plánovaní výstavby, verejných priestorov či komplexných urbanistických zámerov v spolupráci  so zástupcami  miest  a obcí  a developerov.  Získať  čo  najviac  odborníkov a verejnosti     pre    uplatňovanie   trvaloudržateľnej     stratégie     a dodržanie  najvyšších enviromentálnych štandardov.“

 
 
 

Pavol Praženica

člen Predstavenstva
Siemens

pavol.prazenica@skgbc.org

 

 

Profil:
Pavol Praženica absolvoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave a už 20 rokov aktívne pracuje v oblasti riadenia a energetickej efektívnosti budov. Navrhuje a presadzuje riešenia pre úsporu všetkých druhov energie a jej zdrojov v budovách (teplo, chlad, elektrina, plyn, voda…). Zameriava sa na využitie obnoviteľných zdrojov energie s uplatnením najnovších poznatkov techniky a stúpajúcich nárokov na kvalitu života. V SKGBC sa angažuje už od počiatočnej myšlienky jej vzniku, stál pri jej zrode a bol zvolený za člena predstavenstva  a zaslúžil sa o rozvoj a upevnenie pozície rady. V súčasnosti pracuje na manažérskej pozícii v členskej spoločnosti Siemens. Je veľkým nadšencom všetkých inovatívnych riešení, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Svojim nadšením pre SKGBC a myšlienku jej pôsobenia inšpiroval aj ďalších kolegov, ktorí sa dnes aktívne podieľajú na činnosti pracovných skupín. Rovnako šíri osvetu aj medzi širokú verejnosť, čím výrazne prispieva k rozširovaniu partnerskej základne.
 
Misia v SKGBC:
„Siemens ako svetový líder pre inovatívne riešenia a služby“, prispieva k efektívnemu využívaniu energie a dosiahnutiu vyššej produktivity v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. Komplexné riešenia budov zvyšujú hodntu a hospodárnsť budov a tým robia energiu bezpečnou, spoľahlivou, efektívnou, produktívnou a zelenou. Svojou aktivitou v SKGBC chcem neustále pracovať na tom, aby krédo „Žijeme vo svete, v ktorom všetci môžeme dosiahnuť viac , keď spotrebujeme menej z našej spoločnej planéty“ nebolo len krásnou myšlienkou ale stalo sa realitou. Predovšetkým chcem pracovať na tom, aby sme spolu našli také riešenia, ktoré dokážu túto misiu naplniť.“