Ambasádori udržateľnosti

Ambasádori udržateľnosti

Slovenská rada pre zelené budovy v rámci svojich vzdelávacích aktivít pripravila projekt Ambasádori udržateľnosti zameraný na študentov stredných škôl (odborných škôl a gymnázií). 

 

Projekt je zameraný na odbornú prípravu študentov stredných škôl a jeho pilotný program prebieha od septembra 2018 do júna 2020.

 

 

 

Ako sa prihlásiť do súťaže Ambasádori udržateľnosti 2018/2019

 

Študenti

V rámci súťaže budú vytvorené 4 tímy, každý z nich zložený z 8 študentov (2 študenti z každej zúčastnenej strednej školy). Aby tím dosiahol čo najlepší výkon, musí ako celok disponovať čo najväčším množstvom schopností a zručností potrebných pri riešení úloh a problémov, s ktorými sa pri práci stretne a každý jeho člen tímu musí byť motivovaný usilovne pracovať na dosahovaní cieľov a prispieť rovnakým dielom pri plnení úloh. 

Aby sme tímy zostavili z tých najlepších študentských expertov, potrebujeme sa o uchádzačoch dozvedieť viac. Preto nám o sebe poskytni potrebné informácie prostredníctvom profilu, ktorý si vytvoríš registráciou (Sign up) na virtuálnej komunikačnej platforme SKGBC (registrácia prebieha od 6.2.2019):

 https://skgbc.solved.fi/login

 

V popise profilu (profile description) nám prosím poskytni nasledujúce informácie:

 

I. Motivácia

Prečo sa chceš súťaže zúčastniť? Čo sa chceš na tomto projekte naučiť a prečo? (Odpovedz prosím stručne, nepresiahni 150 slov.)

 

II. Schopnosti a zručnosti

Aké schopnosti a zručnosti chceš priniesť do tímu, ktorý bude zložený zo študentov rôznych škôl? Vyber si 3 schopnosti a zručnosti, v ktorých si myslíš, že vynikáš najviac. Výber môžeš zhodnotiť podľa tvojej doterajšej tímovej skúsenosti napríklad pri práci na školskom projekte alebo práci na hodine vo dvojici. Pamätaj, že všetky uvedené schopnosti sú rovnocenné a v rámci optimálne fungujúceho tímu sa navzájom dopĺňajú. 

 1. Organizovanie a plánovanie – čas máš vždy pod kontrolou, podľa zadania alebo potreby si vieš úlohy efektívne rozvrhnúť tak, aby si všetko stihol v stanovenom termíne.
 2. Analytické schopnosti – na základe dostupných informácií vieš pochopiť podstatu problému a rozhodnúť, ako problém ďalej riešiť. 
 3. Výskumné schopnosti – na základe porozumenia daného problému vieš ľahko vyhľadať potrebné informácie, identifikovať ich zdroj, vyňať tie, ktoré sú v danej téme kľúčové a zorganizovať ich pre ďalšiu prácu. 
 4. Komunikačné schopnosti – vieš dobre počúvať druhých a pýtať sa správne otázky tak, aby si sa dozvedel(a) potrebné informácie. Informácie vieš komunikovať jednoducho a jasne tak, aby im ostatní porozumeli.
 5. Kreativita – vieš prísť so zaujímavými a nekonvenčnými nápadmi pri riešení problémov. 
 6. Rozhodovacie schopnosti – dokážeš logicky zhodnotiť pre a proti všetkých dostupných alternatív a určiť, ktorá z možností je najvhodnejšia.
 7. Riešenie konfliktov – vieš si poradiť s náročnými ľuďmi a situáciami a urovnať vzniknutý spor.  
 8. Iné – napíš v prípade, ak si medzi vyššie uvedenými nenašiel schopnosť alebo zručnosť, ktorú by si do tímu chcel priniesť. 

(Vyber si najviac 3 schopnosti. V prípade uvedenia väčšieho počtu budeme pri zostavovaní tímov brať do úvahy prvé tri uvedené schopnosti a zručnosti. V profile ich stačí iba vymenovať bez popisu.)

 

III. Záujmy a voľnočasové aktivity

Aké témy ťa zaujímajú? Čomu sa venuješ vo voľnom čase? Môžeš tiež spomenúť aj svoje doterajšie úspechy (napríklad dosiahnutie prvého miesta v celoslovenskom kole odbornej debatnej súťaže ročníka 2017/2018). (Odpovedz prosím stručne, nepresiahni 150 slov.)

 

V profile uveď aj svoju školu nasledovne: Job title: Student, Organisation: (názov tvojej školy). Okrem vyššie uvedených povinných informácií môžeš o sebe samozrejme prezradiť viac. 

Svoj záujem o účasť v súťaži taktiež potvrď svojmu triednemu alebo príslušnému učiteľovi, ktorý tvoju školu v rámci súťaže zastupuje. 

 

Učitelia / zástupcovia škôl a mentori / zástupcovia firiem

Súčasťou študentských tímov budú aj mentori a učitelia asistujúci študentom v procese tvorby riešení. Preto je potrebné, aby sa aj učitelia / zástupcovia škôl a mentori / zástupcovia firiem zaregistrovali na platforme https://skgbc.solved.fi/login

 

Harmonogram súťaže:

DátumAktivita
September 2018 – Február 2019Uskutočnenie vybraných odborne zameraných prednášok zástupcami firiem na stredných školách a exkurzií vo firmách
6.2. – 22.2.2019Prihlasovanie do záverečnej súťaže (Registrácia účastníkov na platforme Solved.fi)
25.2.2019Výber študentov do riešiteľských tímov
4. / 5.3.2019Spoločné prípravné stretnutie s učiteľmi / zástupcami škôl a mentormi / zástupcami firiem (na tomto stretnutí vybraní študenti nie sú prítomní; miesto stretnutia bude upresnené v rámci ďalších inštrukcií)
15.3.2019Kick-off – začiatok súťaže a virtuálnej spolupráce na platforme Solved.fi (stretnutie sa uskutoční osobne so všetkými zúčastnenými študentmi v Bratislave; miesto stretnutia bude upresnené v rámci ďalších inštrukcií)
12.4.2019Ukončenie virtuálnej spolupráce na platforme Solved.fi
15. / 16.4.2019Prezentácia riešení študentskými tímami
16. / 17.4.2019Vyhodnotenie súťaže

 

Bližšie informácie o tom, ako bude proces spoluvytvárania riešení prebiehať a na čo sa bude potrebné pripraviť, sa dozvedia všetci vybraní študenti po oznámení výsledkov výberového konania a učitelia / zástupcovia škôl a mentori / zástupcovia firiem počas spoločného prípravného stretnutia podľa vyššie uvedeného harmonogramu súťaže. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na

director@skgbc.org alebo oliver.zumrik@solved.fi.

Tešíme sa na spoluprácu!

Tím SKGBC / Solved

 

O projekte Ambasádori udržateľnosti

Motiváciou spustenia projektu je, že členské spoločnosti evidujú nízky záujem absolventov o odborné pozície. Tieto spoločnosti vnímajú slabé povedomie absolventov o témach spojených so zelenými budovami a taktiež povrchné vedomosti v požadovaných témach a profesiách. Predpokladom pre posilnenie záujmu žiakov o plnohodnotné vzdelanie v požadovaných odboroch a ich snahu o získanie pracovných pozícií v členských spoločnostiach je odborná príprava žiakov už počas štúdia na strednej škole.

Pilotný projekt bude prebiehať na 4 bratislavských stredných školách od septembra 2018 do júna 2020 so zapojením 6 členských spoločností.

Partnerské stredné školy:

 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
 • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňova 35, Bratislava
 • Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21, Bratislava

 

Partnerské členské spoločnosti SKGBC:

                                                    

                                                                                                 

 

Tvorba riešení bude prebiehať na virtuálnej platforme SOLVED v nasledujúcich fázach:

Krátkodobé ciele projektu:

 • Systematicky a dlhodobo pracovať so študentmi relevantných stredných škôl
 • Prinášať im moderné informácie a praktické skúsenosti atraktívnou
 • Osloviť významnú skupinu študentov (v prvom roku prvého cyklu minimálne 100, výhľadovo 800 – napr. všetky krajské mestá)
 • Formovať vedomosti a postoje mladých ľudí ako potenciálnych budúcich zamestnancov a rozhodovateľov – projektantov, aplikačných technikov, manažérov, obchodných zástupcov a pod. v sektore stavebníctva
 • Propagovať členské spoločnosti ako progresívnych zamestnávateľov a dodávateľov

 

Dlhodobý cieľ projektu:

 • Záujmom SKGBC je implementovať navrhovaný pilotný program v regiónoch SR v spolupráci s členskými spoločnosťami a miestnymi strednými školami tak, aby paralelne prebiehali vzdelávacie programy v rámci celej SR.
 • Sprostredkovať odborné prednášky a informácie z praxe čo najväčšiemu počtu žiakov stredných škôl a počas vypracovanie odbornej práce si získať s nimi vzťah, ktorý ich bude motivovať k výkonom v škole a následne k získaniu zaujímavej práce.

 

Očakávané výsledky:

 • Počas školského roka 2018-2019 bude na 4 stredných školách prebiehať odborná príprava mladých, bude oslovených cca 120 žiakov. Overenie, ako žiaci budú pracovať s informáciami, ktoré im boli sprostredkované, prebehne na záver ako odborná práca. Záverečnou odbornou prácou sa upevnia vedomosti a bude zabezpečený vzťah s potenciálnym zamestnávateľom.
 • Pedagógovia budú účastníci prednášok a vypracovávania odbornej práce, budú mať možnosť overiť si vzdelávacie osnovy v kontexte odborných prednášok a skúseností z praxe.
 • Počas pilotného programu si 24 až 32 žiakov vytvorí priamy vzťah s potenciálnym zamestnávateľom a získa tak výhodu pri uchádzaní sa o pracovné miesto. Pozitívny vzor v škole môže motivovať aj iných žiakov, ktorí v súťaži nebudú participovať, aby sa uchádzali o voľné pracovné miesta v členských spoločnostiach a podmienili tomu svoje výkony a výsledky v škole.
 • V nasledujúcich rokoch bude niekoľko násobne väčší počet žiakov súčasťou programu odborných prednášok, čím sa naplní požiadavka osvety medzi mladými a prostredníctvom odbornej práce bude mať stále väčší počet žiakov skúsenosť so spoluprácou so zamestnávateľov, odbúra sa tak počiatočný ostych, nastavia sa očakávania žiakov od zamestnania, čomu by mali podmieniť prácu a prípravu v škole.