OSLÁVME DEŇ ZEME V ZDRAVÝCH BUDOVÁCH

Bratislava, 22. 04. 2020 – Každoročne oslavujeme Deň Zeme 22. apríla. V tomto roku to bude 50 výročie tejto významnej aktivity. Témou pre rok 2020 je aktivita pre zmiernenie klimatickej zmeny. Ako uvádza portál www.eartday.com, práve zmiernenie klimatickej zmeny je aj najväčšou výzvou, ktorú táto spoločnosť má, a ktorá určuje našu budúcnosť. Každý sa môže zapojiť do podujatí na Deň Zeme. V tomto roku by sme mali zvýšiť našúsilie a ešte výraznejšie podporovať aktivity a záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody voči klimatickej kríze.

Už je známy fakt, že stavebníctvo spotrebováva viac ako 40% celkovej spotreby energie a  významne produkuje emisie uhlíka. V stavebnom sektore si uvedomujeme, ako môžeme zmierniť globálne otepľovanie. Potenciál nie je dostatočne využitý. Posledné obdobie nám prinieslo mnohé globálne aktivity, ktoré dôrazne nabádajú komerčné spoločnosti, národné vlády i jednotlivcov ku konkrétnym krokom.

V súčasnosti, viac ako kedykoľvek predtým, môžeme pozorovať, ako sme prepojení. Pandémia COVID-19 zasiahla významnú časť národov na celom svete.  Avšak podobne ako vírusy, ani klimatická zmena či strata biodiverzity nepoznajú geografické hranice. Zároveň však môžeme vnímať, ako sa vieme prispôsobiť a urobiť zmeny v našom správaní vo veľmi krátkom čase.

Slovenská rada pre zelené budovy podporuje spoločné a nadnárodne koordinované aktivity pre znižovanie emisií skleníkových plynov a zabezpečenie uhlíkovej neutrality. Na Slovensku spájame odborníkov a spoločnosti aktívne v stavebnom sektore, ktorí sú lídrami v environmentálnom prístupe vo výstavbe. Vytvárajú zdravé budovy, ktoré nezaťažujú prostredie a ich vnútorné prostredie priaznivo pôsobí na zdravie človeka vhodne zvolenými stavebnými postupmi, technológiami a materiálmi. Dôraz na znižovanie zaťaženia životného prostredia sa kladie počas celého životného cyklu budovy od plánovania a projektovania až po jej demoláciu.

Aj jednotlivci môžu počas Dňa Zeme prispieť k zásadnej zmene. Vyjadrením svojho názoru k smerujúcim k podporeniu pozitívnej environmentálnej transformácie v komunite či v najbližšom okolí svojho bydliska  a pracoviska. Aktivitou, ktorá napomôže k zmierneniu klimatickej zmeny, ktorá začína práve v znižovaní spotreby energií, využívaním obnoviteľných zdrojov a obmedzením spotreby fosílnych palív. V neposlednom rade je potrebné sa vzdelávať. Využime práve Deň Zeme a dohľadajme si dostupné informácie, ako vzniká klimatická zmena či objasnenie procesov, ktoré môžu globálne otepľovanie zmierniť. Pár minút stačí, aby sme sa zamysleli, čo vieme vo svojom živote zmeniť, aby sme prispeli ku globálnej transformácii a začali konať.

Autor: Hana Ovesná, výkonná riaditeľka SKGBC

 

 

 

O SKGBC:

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny, vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti, aby sa energeticky úsporné budovy a udržateľná výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. Sleduje pritom všetky tri piliere udržateľnosti: ekonomiku, ekológiu i sociálne aspekty, ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade. V rámci princípov udržateľnej výstavby sa budovy vnímajú komplexne – vzhľadom na celý ich životný cyklus (od návrhu a výstavby, cez prevádzku, až po likvidáciu a recykláciu materiálov).

 

SKGBC združuje spoločnosti, ktoré považujú energetickú úspornosť, udržateľnosť a zodpovednosť za súčasť svojej firemnej filozofie a dlhodobej stratégie rozvoja. Medzi zakladajúcich partnerov SKGBC patria spoločnosti ABB, Atrios, Bischoff et Compagnons, CA Immo, Delta, DNA Slovakia, e-Dome, Elektrodesign Ventilátory, Eneco, Helika, Knauf Insulation, Philips Slovakia, REDESIGN, Schüco Slovensko, Schneider Electric Slovakia, Skanska SK, Trigranit, VELOX-WERK a VELUX. Viac sa dočítate na webovej stránke www.skgbc.org.

 

Kontakt pre médiá:

Petra Gibalová

Slovenská rada pre zelené budovy

Mobil: +421 915 774 241

E-mail: events@skgbc.org