Naše poslanie

 

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku.

 

Vízia SKGBC

Slovenská rada pre zelené budovy sa zasadzuje o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali bežnou vecou.

Našou víziou je, aby boli udržateľné budovy na Slovensku štandardom.

 

Misia SKGBC

  • Misiou Slovenskej rady pre zelené budovy je podporovať rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľnej výstavbe, ako aj informovanie a osveta verejnosti.
  • Slovenská rada pre zelené budovy sa zasadzuje o to, aby ľudia vedeli čo sú udržateľné budovy, prečo ich stavať a ako ich stavať.
  • Chceme, aby sa zvýšila informovanosť o výhodách a možnostiach udržateľnej výstavby, dostupných zelených technológiách a alternatívach k  zaužívaným stavebným materiálom a postupom.
  • Chceme, aby sa stavalo efektívnejšie, čoho predpokladom je kvalitné plánovanie a aktívna spolupráca všetkých aktérov procesu.
  • Vnímame všetky tri piliere udržateľnosti: ekonomiku, ekológiu i sociálne aspekty. Uvedomujeme si, že v prípade zelených budov musia byť v súlade.

 

Štruktúra SKGBC

Slovenská rada pre zelené budovy bola založená v novembri 2010 ako neziskové občianske združenie.
Najvyšším orgánom SKGBC je členská schôdza, ktorá volí predstavenstvo.
Výkonným orgánom je sekretariát SKGBC na čele s výkonným riaditeľom, ktorého vyberá predstavenstvo.