Predstavenstvo SKGBC

 

Pavol Kukura

predseda predstavenstva
TAW

pavol.kukura@skgbc.org

 

 

 
 
Profil:
Pavol Kukura pracoval do roku 1993 na Slovenskej Technickej Univerzite, kde získal titul PhD. Ďalšie pôsobenie: 1994 – 1996 technický riaditeľ americkej spoločnosti AT&T na Slovensku, 1996 – 2000 obchodný riaditeľ americkej spoločnosti Lucent Technologies. 2003 – 2010 výkonný viceprezident v spoločnosti Slovak Telekom, kde bol zodpovedný za medzinárodné aktivity, vzťah s vládou a EÚ. V rokoch 2010 až 2014 bol partnerom a konateľom v spoločnosti e-Dome, s.r.o., ktorá sa zaoberala energetickou optimalizáciou budov, zelenou certifikáciou LEED a BREEAM a projektami energetickej efektívnosti EPC. V súčasnosti je konateľom v spoločnosti TAW, s.r.o., ktorá v tomto období stavia jeden z prvých bytových komplexov v štandarde LEED. Pavol Kukura pôsobil v predsedníctve SAEC (Slovenská asociácia pre elektronický obchod), v predsedníctve CTF (Communication technology forum) a v prezídiu ITAS (IT asociácia Slovenska). Od roku 1994 je člen skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky na Slovenskej technickej univerzite. Napísal tri učebnice pre vysoké školy, jednu monografiu. Od roku 2011 je členom predstavenstva SKGBC, v súčasnosti je predsedom predstavenstva SKGBC. 
 
Misia v SKGBC:
„Naďalej upevňovať pozíciu SKGBC v odbornej aj spoločenskej sfére, dosiahnuť prítomnosť SKGBC pri všetkých významných odborných, mediálnych a legislatívnych diskusiách a pri rozhodovacích procesoch o udržateľnej výstavbe. Inicializovať vzdelávacie aktivity SKGBC pre laickú aj odbornú verejnosť. – Presadzovať udržateľnú výstavbu pri realizácii všetkých druhov stavieb na Slovensku. Vniesť udržateľné princípy aj do stavieb bytových domov, ktoré zaostávajú za administratívnymi budovami, kde už je udržateľná výstavba dobre viditeľná. Usilovať sa o včlenenie udržateľnosti do národných legislatívnych noriem. – Využiť európske skúsenosti v udržateľnej výstavbe a v legislatíve pomocou medzinárodných projektov, ktorých sa SKGBC zúčastňuje. – Pracovať na tom, aby sa udržateľná výstavba stala profitabilným odvetvím, ktoré zabezpečí trhu dobré podnikateľské možnosti.”

 
 
 

Peter Robl

podpredseda predstavenstva
Knauf Insulation

peter.robl@skgbc.org

 

 

 
 
Profil:
Peter Robl sa v spoločnosti Knauf Insulation zaoberá legislatívnym prostredím podporujúcim kvalitnú výstavbu a obnovu budov. Téme udržateľnej výstavby a architektúry sa profesionálne venuje takmer 15 rokov. Od roku 2013 je členom a od roku 2017 podpredsedom predstavenstva SKGBC.
 
Misia v SKGBC:
„Vieme, že budovy môžu byť podstatne šetrnejšie k životnému prostrediu a príjemnejšie a zdravšie pre svojich užívateľov než tie, ktoré sa na Slovensku bežne stavajú a obnovujú. Preto chceme, aby na Slovensku existoval čoraz väčší dopyt po zelených budovách a riešeniach. SKGBC musí byť hnacím motorom týchto zmien. Preto musíme byť vidieť v mediálnom prostredí, vzdelávať laickú i odbornú verejnosť a v aliancii s ďalšími organizáciami musíme prispievať k tvorbe legislatívy a verejných politík, ktoré sú významným faktorom posunu od bežných budov k zeleným.”

 
 
 

Rastislav Badalík

člen predstavenstva a pokladník
Teichmann et Compagnons

rastislav.badalik@skgbc.org

 

 

 
 
Profil:
Rastislav Badalík absolvoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vedomosti si rozšíril doktorandským štúdiom PhD na Ekonomickej univerzite v Bratislave a štúdiom MBA na ESCP Europe Business School v Berlíne. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1993 v stavebnej spoločnosti Sibamac, a.s., kde pôsobil ako zástupca finančného riaditeľa. Od roku 2003 pôsobí v nemecko-rakúskej developerskej spoločnosti Teichmann et Compagnons, kde dodnes zastáva pozíciu konateľa slovenskej pobočky. Medzi posledné projekty realizované na Slovensku patrí aj projekt EcoPoint Office Center Košice, ktorý získal certifikát LEED Gold a cenu VISIO 2020 za významný čin v oblasti udržateľnosti v architektúre. Koncom minulého roka bola skolaudovaná 2. etapa tohto projektu, ktorá je certifikovaná podľa BREEAM. Rastislav Badalík stál pri vzniku SKGBC. Najskôr pôsobil v prípravnom výbore a neskôr v máji 2011 bol zvolený prvým valným zhromaždením za člena predstavenstva SKGBC, kde zastával postupne funkcie podpredsedu a v súčasnosti je členom výkonného výboru a zároveň pokladníkom. 
 
Misia v SKGBC:
„Vybudovanie silnej nezávislej organizácie, akceptovanej odbornou verejnosťou.”

 
 
 

Marek Kremeň

člen predstavenstva
EXERGY Studios

marek.kremen@skgbc.org

 

 

 
 
Profil:
Problematike udržateľnosti budov sa venuje od roku 2008. Pred vstupom na slovenský trh pôsobil v medzinárodných tímoch ako výskumný pracovník, analytik a konzultant na projektoch ENERGYbase (AIT, Rakúsko) a CleanTech Park (NTU, Singapur). Je zakladateľom spoločností EXERGY a od roku 2011 spolu s partnerskou spoločnosťou Simulácie budov poskytujú komplexnú konzultačnú činnosť pre získanie medzinárodných certifikátov udržateľnosti LEED, BREEAM a WELL. V týchto schémach realizoval prvé certifikácie na Slovensku (napríklad komplex Centrál). Projekty z portfólia boli od roku 2012 ocenené v 4 ročníkoch cenou VISIO 2020 a v iných súťažiach. Od roku 2012 pôsobí ako člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy. Vysokoškolské štúdium so zameraním na udržateľné technológie budov a architektúru absolvoval na Slovensku, vo Veľkej Británii, Singapure a v Rakúsku. Tento rok si rozšíril pole pôsobnosti aj ako WELL Performance Testing Agent. Táto akreditácia oprávňuje v mene certifikačnej autority IWBI vykonávať verifikačné merania a audit pre získanie certifikátu WELL.
 
Misia v SKGBC:
„Ako človek, ktorému záleží na smerovaní našej krajiny “zeleným a udržateľným” smerom by som toto osobné presvedčenie a nadobudnuté skúsenosti z iných krajín rád presadzoval aj na pôde Slovenskej rady pre zelené budovy.”

 
 
 

Pavol Praženica

člen predstavenstva
SIEMENS

pavol.prazenica@skgbc.org

 

 

 
 
Profil:
Pavol Praženica absolvoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave a už viac ako 20 rokov aktívne pracuje v oblasti riadenia a energetickej efektívnosti budov. Navrhuje a presadzuje riešenia pre úsporu všetkých druhov energie a jej zdrojov v budovách (teplo, chlad, elektrina, plyn, voda…). Zameriava sa na využitie obnoviteľných zdrojov energie s uplatnením najnovších poznatkov techniky a stúpajúcich nárokov na kvalitu života. V SKGBC sa angažuje už od počiatočnej myšlienky jej vzniku, stál pri jej zrode a bol zvolený za člena predstavenstva a zaslúžil sa o rozvoj a upevnenie pozície rady. V súčasnosti pracuje na manažérskej pozícii v členskej spoločnosti Siemens. Je veľkým nadšencom všetkých inovatívnych riešení, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Svojim nadšením pre SKGBC a myšlienku jej pôsobenia inšpiroval aj ďalších kolegov, ktorí sa dnes aktívne podieľajú na činnosti pracovných skupín. Rovnako šíri osvetu aj medzi širokú verejnosť, čím výrazne prispieva k rozširovaniu partnerskej základne.
 
Misia v SKGBC:
„Siemens ako “svetový líder pre inovatívne riešenia a služby“ prispieva k zvyšovaniu kvality vnútorného prostredia, efektívnemu využívaniu energie a dosiahnutiu vyššej produktivity v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. Komplexné riešenia budov zvyšujú hodntu a hospodárnosť budov a tým robia budovu bezpečnou, spoľahlivou, efektívnou, produktívnou a zelenou. Svojou aktivitou v SKGBC chcem neustále pracovať na tom, aby krédo ‘Žijeme vo svete, v ktorom všetci môžeme dosiahnuť viac, keď spotrebujeme menej z našej spoločnej planéty’ nebolo len krásnou myšlienkou ale stalo sa realitou. Predovšetkým chcem pracovať na tom, aby sme spolu našli také riešenia, ktoré dokážu túto misiu naplniť.”

„Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere.“


 
 
 

Michal Široký

člen predstavenstva
Saint Gobain Construction Products

michal.siroky@skgbc.org

 

 

 

 
 
Profil:
Vyštudoval odpadové hospodárstvo na SPU v Nitre. V spoločnosti Saint Gobain pôsobí na rôznych pozíciách už viac ako 13 rokov a od systémov suchej výstavby sa presunul ku sklu. Zastupuje divíziu Building Glass, čo je v rámci skupiny Saint-Gobain spoločnosť zameraná na výrobu plochého stavebného skla – od fasádnych riešení pre projekty ako Nivy Tower až po interiérové zrkadlá antického typu. Okrem marketingovej podpory a inovácií má na starosti aj témy ako environmentálna certifikácia skla a sklo ako udržateľný materiál. 
 
Misia v SKGBC:
„Pomôcť priniesť užívateľom budov kvalitné a udržateľné materiály a zlepšiť tak prostredie, v ktorom trávia čas. Rovnako pomôcť verejnosti porozumieť, aký majú materiály vplyv na ich zdravie a kvalitu vnútorného prostredia a aká je úloha investora pri definovaní projektu s ohľadom na ekologické a udržateľné aspekty budov.“