GBB – GBB patril obnoviteľným zdrojom

Slovenská rada pre zelené budovy v spolupráci s členskými spoločnosťami Climaport, DaikinViessmann pripravila ďalší Green Business Breakfast. Tentoraz sme sa venovali obnoviteľným zdrojom so zameraním na tepelné čerpadlá.  Podujatie sa konalo 13. marca v príjemnej kaviarni Foxford a prednášky si vypočulo 32 účastníkov z radov členských spoločností a záujemcov o udržateľnú výstavbu.

 

V úvode raňajok výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav Piršel, pripomenul zákonnú povinnosť (zákon č. 555/2005 Z.z.), podľa ktorej platí, že po 31.12.2018 musia byť všetky nové verejné budovy a po 31.12.2020 všetky nové budovy postavené ako budovy s takmer nulovou potrebou energie. Budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.

 

Zástupca spoločnosti Daikin, Daniel Popluhár sa vo svojej prezentácii zameral na nové technológie pre ochranu životného prostredia. Upriamil pozornosť na systém „kvót“ v EU, na ktorom je založená schéma redukcie, známa ako „HFC phase down“. Celkové množstvo F-plynov je vyjadrené v ekvivalentných tonách CO2, ktoré môžu výrobcovia a dovozcovia uviesť na trh. Táto kvóta sa každoročne, až do roku 2030, znižuje. Konečným cieľom je dosiahnutie zníženia o 79% oproti štartovacej pozícii z roku 2015, ktorá bola na základe priemeru EU u rokov 2009 – 2012 vypočítaná na 183 MT CO2. Výrobcovia sa preto zamerali na tzv. Global warming potential, t.j. potenciál globálneho otepľovania. Pre Daikin to znamenalo aj zavedenie nového chladiva R-32, ktoré nepoškodzuje ozónovú vrstvu, má o 2/3 menší skleníkový efekt ako chladivo predchádzajúcej generácie, náplň chladiva je znížená o 30%. Ide o jednozložkové chladivo s vysokou energetickou účinnosťou. Spoločnosť Daikin neustále usiluje o ochranu životného prostredie ako celku, a to nielen v súvislosti s emisiami CO2 v chladiacich systémoch, ale aj pri zabezpečovaní ich najlepšej celkovej životnosti a efektívnosti s maximálnou úsporou energie. 

 

Peter Kuliaček zo spoločnosti Viessmann sa zameral na riešenie hlučnosti pri tepelných čerpadlách vzduch/voda. Splitové tepelné čerpadlá vzduch/voda tvoria až polovičný podiel na celkovom predaji tepelných čerpadiel v Európe. Druhú polovicu si takmer rovným dielom rozdelili monoblokové tepelné čerpadlá vzduch/voda a tepelné čerpadlá zem (voda)/voda. Hlukovú záťaž pri tepelných čerpadlách možno znížiť dodržaním niekoľkých základných pravidiel.  Napríklad: neinštalovať tepelné čerpadlo v bezprostrednej blízkosti obývačky, spálne alebo pred ich oknami. Ďalším pravidlom je použitie vhodných tesniacich materiálov, ktorými možno zabrániť prenosu hluku pri prechodoch do stavby.  Peter Kuliaček tiež odporúča vyhýbať sa inštalácii vonkajších jednotiek na podlahových plochách odrážajúcich zvuk (napr. betón alebo dlažba), keďže hladina akustického tlaku sa vplyvom odrazov zvýši. A napokon pri inštalácii vonkajších jednotiek na plochách tlmiacich zvuk (napr. trávnik) sa  hladina akustického tlaku vplyvom útlmov zníži. V druhej časti svojej prednášky sa Peter Kuliaček venoval odpadovému teplu, ako novému primárnemu zdroju pre tepelné čerpadlá.

 

Tepelným čerpadlám sa vo svojej zaujímavej prednáške venoval aj Peter Behúl zo spoločnosti Climaport. Ten účastníkom predstavil čo to vlastne tepelné čerpadlo je, a aké sú jednotlivé druhy tepelných čerpadiel, ich výhody a nevýhody. Tepelné čerpadlá sú teda zariadenia, ktoré odoberú tepelnú energiu tepelným zdrojom, ktoré sú k dispozícii a ktorých tepelný potenciál nie je priamo využiteľný. Využiteľné teplo sa skladá z tepla, ktoré bolo zdroju tepla odobraté jeho ochladením a tepla, ktoré sa rovná pohonnej energii. Z praktického hľadiska je tepelné čerpadlo chladiace zariadenie, ktorého účelom je ohrievať namiesto chladiť. Konštruktér prvého tepelného čerpadla na svete bol Slovák Aurel Stodola. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody jazera (ide o uzatvorený okruh). Prvé veľké technické využitie tohto spôsobu vykurovania sa uskutočnilo v r. 1936. No rozsiahlejšie využitie tepelných čerpadiel na vykurovanie prišlo najskôr so zvýšením cien energií na začiatku sedemdesiatych rokov.  Poznáme tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, vzduch/voda, voda/voda, zem/voda a iné, napr. plynové, absorpčné a podobne. Základná perspektíva tepelných čerpadiel je to, že do globálneho teplotného režimu planéty sa priamo nepridáva teplo zo spaľovania akéhokoľvek paliva. Nepriamo vzniká určité množstvo tepla v elektrárňach – pri výrobe elektrickej energie spotrebovanej na chod tepelného čerpadla.

 

Záver podujatia patril Svetlane Gavorovej zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá hovorila o projekte „Zelená domácnostiam“. Pilotný projekt trval od roku 2015 s ukončením v roku 2018. Jeho rozpočet je 45 miliónov EUR a cieľom je zvýšenie kapacity výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie: minimálne 55 MW. Podporované sú 4 druhy zariadení: fotovoltické panely, slnečné tepelné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Domácnosti môžu získať finančné prostriedky od SIEA s podmienkou, že inštaláciu zariadenia uskutoční odborne spôsobilá osoba, ktorá ma so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok. V súčasnosti sa  v tomto zozname nachádza 936 zhotoviteľov. Z nich 376 má preplatených viac ako 5 poukážok. Inštalované zariadenie musí byť tiež registrované. V súčasnosti sa v zozname nachádza 3241 zariadení, z ktorých väčšinu (1245) tvoria práve tepelné čerpadlá. Obmedzené sú aj maximálne hodnoty poukážok. Pre tepelné čerpadlá je to suma 3 700 EUR. Počet doposiaľ preplatených poukážok (k 1.3.2018) je 11 891, z čoho tepelné čerpadlá tvoria druhý najsilnejší segment s počtom 3 019. Doteraz inštalovaný výkon spolu je 83,66 MW. Podiel pripadajúci na tepelné čerpadlá je 25,435 MW.  Doposiaľ rozdelená podpora dosiahla 26,4 mil. EUR, pričom na tepelné čerpadlá pripadla najvyššia suma, a to 8,9 mil. EUR. SIEA vyhlasuje v roku 2018 jednotlivé kolá každý mesiac. Do jesene 2018 by mali byť ukončené všetky inštalácie a do konca roka administrácia pilotného projektu „Zelená domácnostiam“. Cieľom v roku 2019 je spustiť pokračovanie národného projektu „Zelená domácnostiam“.


FOTOGALÉRIA