Ambasádori udržateľnosti

Ambasádori udržateľnosti

Slovenská rada pre zelené budovy v rámci svojich vzdelávacích aktivít pripravila projekt Ambasádori udržateľnosti zameraný na odbornú prípravu študentov stredných škôl (odborných škôl a gymnázií). Jeho pilotný program prebieha od septembra 2018 do júna 2020.

 

 

 

 

 

O projekte Ambasádori udržateľnosti

Motiváciou spustenia projektu je, že členské spoločnosti evidujú nízky záujem absolventov o odborné pozície. Tieto spoločnosti vnímajú slabé povedomie absolventov o témach spojených so zelenými budovami a taktiež povrchné vedomosti v požadovaných témach a profesiách. Predpokladom pre posilnenie záujmu žiakov o plnohodnotné vzdelanie v požadovaných odboroch a ich snahu o získanie pracovných pozícií v členských spoločnostiach je odborná príprava žiakov už počas štúdia na strednej škole.

 

Pilotný projekt prebieha na 4 bratislavských stredných školách od septembra 2018 do júna 2020 so zapojením 6 členských spoločností SKGBC.

 

Partnerské stredné školy:

 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
 • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňova 35, Bratislava
 • Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21, Bratislava

 

Partnerské členské spoločnosti SKGBC:

 

 

Tvorba riešení bude prebiehať na virtuálnej platforme SOLVED v nasledujúcich fázach:

 

Ako prebieha súťaž Ambasádori udržateľnosti 2018/2019

 

Študenti

V rámci súťaže sú vytvorené 4 tímy, každý z nich zložený z 8 študentov (2 študenti z každej zúčastnenej strednej školy). Aby tím dosiahol čo najlepší výkon, musí ako celok disponovať čo najväčším množstvom schopností a zručností potrebných pri riešení úloh a problémov, s ktorými sa pri práci stretne a každý jeho člen tímu musí byť motivovaný usilovne pracovať na dosahovaní cieľov a prispieť rovnakým dielom pri plnení úloh. 

 

Učitelia / zástupcovia škôl a mentori / zástupcovia firiem

Súčasťou študentských tímov sú aj mentori a učitelia asistujúci študentom v procese tvorby riešení. 

 

Harmonogram súťaže:

DátumAktivita
September 2018 – Február 2019Uskutočnenie vybraných odborne zameraných prednášok zástupcami firiem na stredných školách a exkurzií vo firmách
6.2. – 22.2.2019Prihlasovanie do záverečnej súťaže (Registrácia účastníkov na platforme Solved.fi)
25.2.2019Výber študentov do riešiteľských tímov
4. / 5.3.2019Spoločné prípravné stretnutie s učiteľmi / zástupcami škôl a mentormi / zástupcami firiem (na tomto stretnutí vybraní študenti nie sú prítomní; miesto stretnutia bude upresnené v rámci ďalších inštrukcií)
18.3.2019Kick-off – začiatok súťaže a virtuálnej spolupráce na platforme Solved.fi (stretnutie sa uskutoční osobne so všetkými zúčastnenými študentmi v Bratislave; miesto stretnutia bude upresnené v rámci ďalších inštrukcií)
12.4.2019Ukončenie virtuálnej spolupráce na platforme Solved.fi
15. / 16.4.2019Prezentácia riešení študentskými tímami
16. / 17.4.2019Vyhodnotenie súťaže

 

Bližšie informácie o tom, ako bude proces spoluvytvárania riešení prebiehať a na čo sa bude potrebné pripraviť, sa dozvedia všetci vybraní študenti po oznámení výsledkov výberového konania a učitelia / zástupcovia škôl a mentori / zástupcovia firiem počas spoločného prípravného stretnutia podľa vyššie uvedeného harmonogramu súťaže. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na

director@skgbc.org alebo oliver.zumrik@solved.fi.

Tešíme sa na spoluprácu!

Tím SKGBC / Solved

 

Krátkodobé ciele projektu:

 • Systematicky a dlhodobo pracovať so študentmi relevantných stredných škôl
 • Prinášať im moderné informácie a praktické skúsenosti atraktívnou
 • Osloviť významnú skupinu študentov (v prvom roku prvého cyklu minimálne 100, výhľadovo 800 – napr. všetky krajské mestá)
 • Formovať vedomosti a postoje mladých ľudí ako potenciálnych budúcich zamestnancov a rozhodovateľov – projektantov, aplikačných technikov, manažérov, obchodných zástupcov a pod. v sektore stavebníctva
 • Propagovať členské spoločnosti ako progresívnych zamestnávateľov a dodávateľov

 

Dlhodobý cieľ projektu:

 • Záujmom SKGBC je implementovať navrhovaný pilotný program v regiónoch SR v spolupráci s členskými spoločnosťami a miestnymi strednými školami tak, aby paralelne prebiehali vzdelávacie programy v rámci celej SR.
 • Sprostredkovať odborné prednášky a informácie z praxe čo najväčšiemu počtu žiakov stredných škôl a počas vypracovanie odbornej práce si získať s nimi vzťah, ktorý ich bude motivovať k výkonom v škole a následne k získaniu zaujímavej práce.

 

Očakávané výsledky:

 • Počas školského roka 2018-2019 bude na 4 stredných školách prebiehať odborná príprava mladých, bude oslovených cca 120 žiakov. Overenie, ako žiaci budú pracovať s informáciami, ktoré im boli sprostredkované, prebehne na záver ako odborná práca. Záverečnou odbornou prácou sa upevnia vedomosti a bude zabezpečený vzťah s potenciálnym zamestnávateľom.
 • Pedagógovia budú účastníci prednášok a vypracovávania odbornej práce, budú mať možnosť overiť si vzdelávacie osnovy v kontexte odborných prednášok a skúseností z praxe.
 • Počas pilotného programu si 24 až 32 žiakov vytvorí priamy vzťah s potenciálnym zamestnávateľom a získa tak výhodu pri uchádzaní sa o pracovné miesto. Pozitívny vzor v škole môže motivovať aj iných žiakov, ktorí v súťaži nebudú participovať, aby sa uchádzali o voľné pracovné miesta v členských spoločnostiach a podmienili tomu svoje výkony a výsledky v škole.
 • V nasledujúcich rokoch bude niekoľko násobne väčší počet žiakov súčasťou programu odborných prednášok, čím sa naplní požiadavka osvety medzi mladými a prostredníctvom odbornej práce bude mať stále väčší počet žiakov skúsenosť so spoluprácou so zamestnávateľov, odbúra sa tak počiatočný ostych, nastavia sa očakávania žiakov od zamestnania, čomu by mali podmieniť prácu a prípravu v škole.