Zoznam členských spoločnosti

 

 Skupina Saint-Gobain navrhuje, vyrába a distribuuje vysokovýkonné stavebné materiály, ktoré poskytujú inovatívne riešenia pre kvalitné, úsporné a udržateľné bývanie ľudí po celej republike. Ďalej vyrába sklá pre stavebníctvo i automobilový priemysel a systémy zásobovania vodou. Konceptom multikomfortných stavieb presadzuje myšlienku udržateľného bývania a výstavby.

 

> viac

Na Slovensku pôsobí skupina Saint-Gobain už od roku 1995. Aktuálne do nej patrí 1 spoločnosť spravujúca 4 výrobné závody, 7 značiek a viac ako 400 zamestnancov.

 

Kontakt:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139
831 04  Bratislava

 

e-mail: miroslav.zliechovec@saint-gobain.com
web: www.saint-gobain.sk

 

 

^ späť

alocons spol. s r.o. je mladá konzultačná a poradenská spoločnosť, ktorú tvorí multidisciplinárny tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a biznisu vo veľkých medzinárodných spoločnostiach. Názov je odvodený z latinských slov alo – čo znamená udržiavať, živiť, zachovať a cons[ultatio] – odborne radiť, riešiť ťažkosti. 

> viac


Víziou spoločnosti alocons je načúvať klientom a pochopiť ich potreby, aby prostredníctvom spoločne vytvorených špičkových riešení pomohla zladiť potreby jej klientov s potrebami životného prostredia a iných tak, aby podnikanie klientov bolo efektívnejšie, zodpovedné, ekonomicky úspešnejšie a trvalo udržateľné.  Logo spoločnosti alocons zhmotňuje jej presvedčenie, že piliermi trvalej udržateľnosti sú:  – energetická efektívnosť ako prejav zodpovednosti k využívaniu zdrojov, – environmentálna zodpovednosť ako postoj k zachovaniu zdravého životného prostredia, – ekonomická prosperita ako nevyhnutná podmienka pre schopnosť neustále sa rozvíjať, a tieto svojim spolupôsobením dávajú vzniknúť: – trvalej udržateľnosti. 

 

Motto spoločnosti:

„Vynaliezavosťou k udržateľnosti“ vyjadruje presvedčenie , že vynaliezavosťou je možné dosiahnuť trvalú udržateľnosť bez toho, aby to znamenalo odriekanie. 

 

Hlavné aktivity spoločnosti:

 • Poradenská a konzultačná činnosť pri príprave, realizácii a počas prevádzky investície
 • Spracovanie prevádzkovej dokumentácie pre budovy
 • Nezávislé overovanie funkčnosti systémov techniky prostredia
 • Certifikácia nehnuteľností (certifikáty EHB, LEED, BREEAM)
 • Audity efektívnosti spotreby energie a prevádzky nehnuteľností
 • Zavádzanie manažérskych systémov riadenia pre nehnuteľnosti
 • Poskytovanie expertov
 • Ostatné aktivity pre podporu trvalej udržateľnosti 

 

Cieľové skupiny:

 • Developeri a investori
 • Architekti a generálni projektanti
 • Generálni dodávatelia služieb
 • Vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia nehnuteľností
 • Organizátori výberových konaní na správu a prevádzku nehnuteľností
 • Štátne inštitúcie, územné a miestne samosprávy  

 

Kontakt:  

Konateľ spoločnosti: Ing. Ladislav Piršel, PhD. 

alocons spol. s r.o.
Lombardiniho 22/B 831 03 Bratislava 

Mobil: +421 905 722 954
Email: alocons@alocons.com
web: www.alocons.com

 

^ späť

Spoločnosť Armacell je svetový líder v oblasti pružných izolačných pien. V roku 1954 spoločnosť Armacell vynašla Armaflex, prvý flexibilný izolačný prvok zo syntetického kaučuku. Tento technický prelom vytvoril nové priemyselné odvetvie – segment flexibilných technických izolácií pre úsporu energie, tepelnú ochranu a kontrolu kondenzácie.

> viac


Armaflex je momentálne svetovo najznámejšou značkou pre flexibilnú technickú izoláciu a značka sa stala synonymom v priemysle stavebných materiálov.

Spoločnosť významne prispela k profesionalizácii tohoto odvetvia a stanovila priemyselné štandardy na celom svete. Izolačné materiály Armacell patria k niekoľkým málo produktom, ktoré celkovo šetria viac energie, než je potrebné k ich výrobe: Armaflex ušetrí až140x viac energie, ako je potrebné na jeho výrobu. Izolačné  materiály spoločnosti Armacell zachovávajú cenné energetické zdroje a znižujú emisie skleníkových plynov.

Výrobky spoločnosti Armacell prispievajú k energetickej účinnosti udržateľných budov, zlepšenej kvalite vnútorného prostredia a akustickému útlmu vo vysoko výkonných udržateľných budovách.

 

Kontakt:   

Pavel Melika

Armacell Poland Sp. z.o.o. organizačná zložka
Mickiewiczova 242/17
160 00 Praha 6

Mobil: +420 603 248 777
E-mail: pavel.melika@armacell.com

 

^ späť

Spoločnosť AS Property, s.r.o. vznikla v roku 2012 ako spoločnosť poskytujúca služby property managementu. Primárnou orientáciou spoločnosti je poskytovanie služieb property, asset a facility managementu ako aj konzultácií a poradenstva najmä v oblasti prevádzkových a investičných nákladov, manažérskeho reportingu, rozpočtov ako aj v tvorbe a nasadzovaní riešení a návrhov opatrení na ich zlepšenie. Postupne naše služby rozširujeme o vypracovávanie technických auditov a analýzy nehnuteľností so zameraním na zvyšovanie hodnoty nehnuteľností.

> viac

Kontakt:

Konateľka spoločnosti: Ing. Andrea Szabová PhD.

AS Property, s.r.o.

Mostová 2

811 02 Bratislava

Telefón: +421 907 779 438
E-mail: asproperty@asproperty.sk
Web: www.asproperty.sk

 

^ späť


Atrios logo
Atrios je skupina firiem, ktoré sa venujú realitnému developmentu, a projektovému manažmentu. Skupina pôsobí najmä na Slovensku, ale aj v Rakúsku a Českej republike. 

> viac


História siaha do roku 2000 a po mnohoročnej činnosti na trhu s realitami a v architektúre patrí medzi medzi skúsené firmy v obore. Pri navrhovaní stavieb využíva skúsenosti z realizovaných projektov, ktoré boli certifikované systémami BREEAM, LEED a DGNB.

 

Kontakt:   

ATRIOS
Vajnorská 100/A
831 03 Bratislava

Telefón: +421 917 245 129
E-mail: info@atrios.sk
Web: www.atrios.sk

 

^ späť

Spoločnosť ASIO – SK s.r.o. ako pevná súčasť medzinárodnej skupiny ASIO Group sa etablovala na Slovenskom trhu v roku 1997. Sídlom spoločnosti sa stala Bytča. Do uvedeného obdobia boli dodávky výrobkov a technologických celkov skupiny ASIO Group na Slovensku realizované prostredníctvom spoločnosti ASIO s.r.o. ( CZ ). V čase vzniku spoločnosti mala firma 3 zamestancov . V čase vstupu ASIO – SK s.r.o. na Slovenský trh bola zároveň založená výrobná firma Termopa s.r.o., ktorá už od začiatku zabezpečovala výrobu technológií ASIO. V rámci rozširovania produkcie a blízkosti k odberateľom vznikla v roku 1998 v Nitre technologická kancelária spoločnosti. Rozširovanie výrobkového portfólia ,objemov výroby a montáží technologických celkov bola na prelome rokov 1999 / 2000 založená montážna skupina s prevádzkou v Žiline. Od uvedeného obdobia spoločnosť ASIO – SK s.r.o. medziročne zvyšuje obchodný obrat  a stáva sa jedným z popredných dodávateľov kusových vodohospodárskych technológií na Slovensku. V priebehu roku 2001 sa montážna skupina spoločnosti ASIO – SK s.r.o. pretransformovala na výrobnú prevádzku, ktorá bola zo Žiliny premiestnená do nových kapacitne vyhovujúcich priestorov v Bytči. V priebehu uvedených rokov sa technológovia spoločnosti podieľali na výskume a vývoji nových technológií a výrobkov, ktoré úspešne obohatili výrobkové portfólio spoločnosti.

> viac

 

Spolupráca pri vývoji a uvádzaní technológií na trh.

Spoločnosť ASIO – SK s.r.o.,  ktorej technológovia sú  členovia Asociácie čistiarenských expertov SR

AČE SR ) pri vývoji, výskume a uvádzaní na trh úzko spolupracuje s katedrov technológie životného prostredia FCHPT Slovenskej technickej univerzity, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Technickým skúšobným ústavom Piešťany a ďalšími štátnymi či súkromnými inštitúciami.

 

Medzinárodná spolupráca.

Členovia medzinárodnej skupiny ASIO Group sa zúčastňujú kooperatívnych činností pri preberaní a aplikácii legislatívy ,noriem a zvyklostí Európskej únie v oblasti vodného hospodárstva  do  portfólia výrobkových skupín, organizujú školenia ( napr. tradičné firemné dni spoločnosti ASIO – SK s.r.o. ) a zvyšujú európske povedomie odbornej verejnosti v záujmových teritóriách skupiny. Priame zastúpenia ASIO Group: CZ, SK, RO, H, BG, PL, LI, HR. Obchodné zastúpenia: A, D, SLO, F,NL, I.

 

Hlavné výrobkové skupiny:

Komunálne čistiarne odpadových vôd

Priemyselné čistiarne odpadových vôd

Nová technológhia čistenia odpadových vôd – AS-GranBio

Balené domové ČOV AS – iNutricut 5 – 100

Balené ČOV AS – ANAcomb 5 – 750,

Balené domové ČOV AS – VARIOcomp 5 – 80

Anaeróbne UASB reaktory

Flotačné jednotky – AS-FLOT

Odvodňovacie zariadenia AS-DEHYDRATOR

Odlučovače ropných látok AS – TOP

Detekcia úniku ropných látok AS – DETECTOIL

Lapače tukov a škrobu:  AS – FAKU, AS – SAKU

Prečerpávacie stanice dažďových, odpadových a technologických vôd AS – PUMP

Vodomerné šachty: AS – VODO

Polypropylénové nádrže skladovacie, technologické : AS – TANK

Vsakovacie systémy: AS – FRANKISHE, AS – Krecht

Zatrávňovacie rošty AS-TTE

Odľahčovacie komory AS-ŠOK, AS-BALOG

Regulátory prietoku

Inteligentný prietokomer eVodník

Využitie dažďových vôd AS-REWA, AS-PURAIN

Bazény a bazénové technológie : AS – ARDEA,

Fontány a vodné atrakcie

 

 

Kontakt:   

Kontaktná osoba: Karol Kratochvíl

ASIO-SK s.r.o.

ul 1. mája 1201

014 01 Bytča

E-mail: kratochvil@asio.sk
Mobil: +421 905 523 920

 

^ späť

 Barger Prekop je jedna z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku. Naše služby poskytujeme medzinárodným i tuzemským klientom v sporových i nesporových záležitostiach. Kvalita, ktorá spĺňa najvyššie požiadavky medzinárodného prostredia, je kľúčom k nášmu úspechu. Dodávame vysoko kvalitné a efektívne služby, ušité priamo na mieru. Vytvárame si vzťah dôvery a plníme očakávania našich klientov.

 

> viac

Sme dlhodobo považovaný za lídra na slovenskom trhu a renomované agentúry, ako napríklad Chambers Europe a Legal 500, nás pravidelne oceňujú najvyšším hodnotením.  Naši právnici sú mimoriadne vysoko hodnotení pre ich skúsenosti v oblasti energetiky, nehnuteľností a stavebníctva.

 Prostredníctvom našej siete starostlivo zvolených a často používaných kontaktov, sme optimálnou voľbou pre vyriešenie Vašich potrieb na Slovensku, v Európe a rovnako kdekoľvek inde na svete.

 

Kontakt:   

Barger Prekop s.r.o., advokátska kancelária
Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2
811 02 Bratislava, Slovak Republic

Webstránka: https://www.bargerprekop.com

 

^ späť

 Spoločnosť BERA B.V. bola založená v Holandsku v roku 2009 s cieľom vyvíjať, vyrábať a dodávať „zelené“ výrobky a systémové riešenia pre záhrady, parky, urbanistické a krajinné projekty. Našou snahou je tvoriť a realizovať projekty, ktorých základným znakom je udržateľnosť. A to ako z pohľadu výroby a následného použitia.

 

> viac

V priebehu prvých piatich rokov od svojho založenia sa spoločnosť BERA B.V. stala špičkou v oblasti riešenia štrkovej stabilizácie. Za jeden z nosných výrobkov – BERA Gravel Fix® Pro získala strieborný Cerifikát Cradle to Cradle. Milióny štvorcových metrov Gravel Fix Pro inštalované v rozličných klimatických podmienkach na všetkých kontinentoch, pomáhajú navráteniu cennej dažďovej vody späť do pôdy a pozitívne tak pôsobí na ekológiu celej planét

 

Kontakt:   

BERA Slovakia s.r.o.
Koplotovce 14/311
92001 Hlohovec
Karla Bučuričová
Tel. kontakt: +421 910 705 706
Email: slovakia@bera-bv.com

Webstránka: https://sk.bera-bv.com/

^ späť

Spoločnosť CA Immo bola založená v roku 1987. Zaoberá sa developmentom a investíciami v oblasti komerčných nehnuteľností (dlhodobo predovšetkým v oblasti udžateľných kancelárskych priestorov) v Rakúsku, Nemecku, strednej a východnej Európe. Celkové investície spoločnosti do nehnuteľností dosahujú približne 5 miliárd eur, ak berieme do úvahy aj majetok, ktorý CA Immo získala akvizíciou Europolis AG na začiatku roka 2011.  

> viac


Spoločnosť CA Immo momentálne realizuje v Bratislave prvý kancelársky projekt, ktorý bude certifikovaný systémom LEED, a to “zelenú” administratívnu budovu BBC 1 Plus. Komplex Bratislava Business Center 1 Plus (BBC 1 Plus) sa nachádza uprostred najrozvinutejšej administratívnej zóny Bratislavy, a na 13 podlažiach ponúkne celkom cca. 15 900 m² úžitkovej plochy a 313 parkovacích miest. Budova BBC 1 Plus bola naprojektovaná a stavia sa ako „zelená“ a trvalo-udržateľná stavba, vďaka čomu bude na jej prevádzku potrebné menšie množstvo energií, čím ušetrí budúcim nájomcom nemalé prostriedky vo forme nižších prevádzkových nákladov a zároveň bude šetrná k životnému prostrediu. Moderné technológie ako napríklad stropné chladenie prinesú nájomcom vyšší komfort a prispejú k zdravšej mikroklíme v nájomných priestoroch. CA Immo je kótovaná na Viedenskej burze (Vienna Stock Exchange).

 

Kontakt:   

Asset Management East Europe / Asset Management CEE/SEE/CIS: Dipl.-Ing. Gernot Weingraber 

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
Mechelgasse 1
1030 Vienna 

Telefón: + 431 532 59 07-588
Web: www.caimmo.com

Vedúci lízingu BBC 1 Plus: Mgr. Radovan Mihálek 

Plynárenská 1
821 09 Bratislava 

Telefón: + 421 911 758 118
Web: www.bbc1plus.sk

 

^ späť

CLIMAPORT s.r.o. – Oficiálny distribútor chladiacich zariadení zn. Carrier  

> viac


Kontakt:   

CLIMAPORT s.r.o. 

Levická 7
949 01 Nitra 

Mob.: 00421 905 532 091
E-mail: info@climaport.sk
Web: www.climaport.sk

 

^ späť

Colliers International je poprednou konzultačnou spoločnosťou v oblasti komerčných nehnuteľností. Našich 17 000 zamestnancov, ktorí pôsobia v 68 krajinách sveta, spolupracujú pri poskytovaní odborných rád a služieb s cieľom maximalizovať hodnotu nehnuteľností. Na Slovensku pôsobíme od roku 2003. Naša kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti realitného poradenstva pre nadnárodné, národné a lokálne spoločnosti v Slovenskej republike. Pracujeme vo všetkých sektoroch trhu s nehnuteľnosťami a zastupujeme nájomcov, prenajímateľov, banky a investorov.

> viac

 

 

Kontakt

Veronika Miklusova

Office Manager | Slovakia

Operations

Mob +421 905 643 706

Main +421 2 59 980 980

veronika.miklusova@colliers.com

 

Colliers International

Twin City Tower

Mlynske Nivy 10 | 821 09 Bratislava, Slovakia

www.colliers.com

^ späť

Spoločnosť Daikin je popredný svetový výrobca zariadení HVAC (vykurovanie, vetranie a klimatizácia), vrátane riešení tepelných čerpadiel a chladenia.  

> viac


Spoločnosť poskytuje inovatívne riešenia riadenia vnútornej klímy špičkovej kvality, aby splnila meniace sa potreby našich rezidenčných, komerčných a priemyselných zákazníkov.

 

Kontakt:  

Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15/C
821 04 Bratislava

Eva Balteszova
Tel: 02/57 10 32 11

Web:  www.daikin.sk

 

^ späť

Skupina DELTA s centrálou vo Welse patrí k lídrom medzi kanceláriami zaoberajúcimi sa stavebným poradenstvom, architektúrou a stavebným manažmentom v strednej Európe. Medzinárodná sieť dcérskych spoločností združených v holdingovej spoločnosti Delta Holding regionálne zastúpených v Bratislave (SK), Třebíči (CZ), Welse (A), Viedni (A) a Kyjeve (UA)  ponúka komplexné služby pre celý  stavebný projekt. 

> viac


Od roku svojho založenia (1977) sa spoločnosť DELTA postarala o stavebné projekty v celkovej hodnote väčšej ako jedna miliarda eur. Ich skúsenosti z množstva projektov ponúkajú aj vám. Považujú sa za vášho partnera pri uskutočňovaní vášho hospodárneho, stavebného diela zachovávajúceho si súčasne svoju hodnotu, ktorý kladie dôraz aj na ekologické aspekty. 

 


DELTA ponúka konzultácie a realizácie v následujúcich oblastiach:

 • Architektúra 
 • Generálny projektant 
 • Stavebný manažment 
 • Optimalizácia nákladov, Value Engineering 
 • Výberové konanie a zadávanie zákaziek 
 • Technický dozor investora (TDI) 
 • Elektronické spracovanie dát a informačné technológie 
 • Investorská činnosť 
 • Manažment konfliktov, právny servis 

 

V oblasti trvale udržatelnej výstavby (Green Building) sa špecializuje na oblasti:

 • Stavebná klimatológia 
 • Energetický audit budov 
 • Energetické koncepty a optimalizácia projektov 
 • Energetická certifikácia budov 
 • Analýzu trvale udržatelných stavieb 

 

“O garancii nákladov hovoria mnohí. My ich uskutočňujeme.”


  

Kontakt:   

Delta Projektconsult Slovakia s.r.o.
budova Westend Plazza – Shared Offices 1. poschodie
Lamačská cesta 3/B
SK – 841 04 Bratislava

Telefón: +(00421) 267281 850
Fax: +(00421) 267281 880
Web: www.delta-group.sk

 

^ späť

Firma DNA Slovakia s.r.o. bola založená v roku 1996 ako obchodná spoločnosť, ktorá od svojho vzniku pôsobí na slovenskom trhu a zaoberá sa dovozom a predajom kompletného sortimentu komponentov svetelnej techniky, LED technológií od významných svetových výrobcov s dôrazom na kvalitu. Výber renomovaných svetových výrobcov, dodávka materiálu, odborné poradenstvo, kvalitný servis je záruka spoľahlivého obchodného partnera.  

> viac


V súčasnom, neustále sa meniacom období sa zvyšujú požiadavky a potreby zákazníkov v oblasti inteligentných elektrických inštalácií osvetlenia. Pre uspokojenie týchto potrieb zákazníka spoločnosť rozšírila svoje aktivity v oblasti riadenia vnútorného a vonkajšieho osvetlenia, inteligentné budovy riadené systémom DALI (Digital Addressable Lighting Interface – digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia).

Delight je označenie digitálneho riadenia, ktoré dokáže riadiť každé svietidlo samostatne, po skupinách, navoliť rôznu intenzitu svetla podľa Vašich požiadaviek, dennej doby, prítomnosti osôb atď. s možnosťou využitia kdekoľvek od veľkých priemyselných hál a nákupných centier až po útulné domovy Vašich rodín.

Vysoká efektivita a účinnosť osvetľovacieho systému vylepšujú naše životné prostredie. Ušetrenou elektrickou energiou prispievame k znižovaniu produkcii CO2, čím smerujeme k zelenej inteligencii. 

Systém inteligentného osvetlenia sa skladá z komponentov svetovej značky HELVAR. Táto fínska spoločnosť patrí od jej založenia (r. 1921) k najprogresívnejším výrobcom elektronických komponentov a je významným dodávateľom systémov inteligentného osvetlenia. 

Spoločnosť DNA Slovakia je certifikovaným distribútorom produktov spoločnosti HELVAR pre Slovenskú republiku. Vychádza v ústrety všetkým záujemcom, ktorí majú záujem o aktuálne svetové trendy v oblasti osvetlenia, o využívanie progresívnych technológií či šetrných riešení v architektúre.

 

Kontakt:   

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Július Slamenka

DNA Slovakia, s.r.o.
Komárňanská cesta 13
940 43 Nové Zámky 

Telefón: 035/6400616
E-mail: info@dnaslovakia.sk
Web: www.dnaslovakia.sk

 

^ späť

Spoločnosť e-Dome je popredným poskytovateľom energetických služieb (Energy Service Company, ESCO). Od r. 2010 našim klientom  poskytujeme na mieru šité  riešenia  v oblasti úspor energie, udržateľnosti a dekarobnizácie. Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie (1) Garantovanej energetickej služby (Energy Performance Contracting, EPC). EPC predstavuje modernizáciu technologickej časti budovy, ktorá zabezpečí klientovi výrazné zníženie nákladov na energie a prevádzku budovy alebo zníženie uhlíkovej stopy. Okrem technického riešenia a úspory nákladov klientom zároveň poskytujeme dlhodobé financovanie inštalovanej technológie formou dohodnutého splátkového kalendára, ktorý vychádza z garantovaných úspor.

> viac


Okrem EPC sa venujeme aj poskytovaniu podporných služieb v oblasti (2) Energetického poradenstva a (3) Energetického monitoringu a managementu. Spoločnosť má tím disponuje tímom odborníkov v oblasti stavebnej fyziky, technologického zabezpečenia budov (TZB), meraní a regulácie (MaR), monitoringu a prevádzky technológií v budovách, čo vytvára veľkú synergiu a prináša vysokú odbornosť na trhu s energetickými službami.

Naše expertné riešenia sa komplexne zameriavajú na všetky typy energií  a posúdenie využívaných technológií. Na základe analýzy súčasného stavu sme schopní navrhnúť klientom možnosti úspor a zhodnotiť ich ekonomickú a environmentálnu efektívnosť.  Tieto riešenia následne  zrealizujeme. Počas dlhodobej prevádzky garantujeme efektívnosť realizovaných opatrení vo forme budúcich dosahovaných úspor.

Patríme medzi zakladajúcich členov SGBC a  APES (Asociácia poskytovateľov energetických služieb). Spoločnosť je súčasťou skupiny ESCO SLOVENSKO, ktorá spája medzinárodné skúsenosti spoločnosti ČEZ ESCO, jedného z najväčších poskytovateľov energetických služieb v regióne strednej Európy, so skúsenosťami a zázemím spoločnosti SPP ako najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku.

Kontakt:   

 Branislav Mikovíny

e-Dome a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava 

Telefón: +421 903 944 243
E-mail: mikoviny@e-dome.sk
Web: www.e-dome.sk

 

^ späť

Spoločnosti skupiny Elektrodesign sú dlhodobo a dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti, ktoré disponujú vysoko motivovaným kolektívom odborných pracovníkov, vlastnými výrobnými kapacitami, skladovacími priestormi a predajnými pobočkami na Slovensku a po celej Českej republike. Elektrodesign ventilátory SK je výhradným zástupcom niekoľkých nadnárodných spoločností.  

> viac


Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je zabezpečenie vysokej kvality ponúkaných produktov, predajného a po predajného servisu. Elektrodesign ventilátory sa zameriava na zaistenie komplexnosti ponúkaných výrobkov a stavebnicových systémov, ktorých kvalita a celková úroveň sa zúčastňuje na definovaní produktových štandardov na trhu. Súčasťou firemnej stratégie je technická podpora produktov, promptné vypracovanie ponúk a nadštandardné servisné služby, zabezpečované vlastným servisným strediskom. 

Elektrodesign ventilátory je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality. Touto formou spoločnosť preukazuje svoju schopnosť trvale poskytovať vysokú kvalitu ponúkaného tovaru a sprievodných služieb a uspokojovať tak stúpajúce nároky zákazníkov, rovnako ako požiadavky právnych a technických predpisov.

 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Petr Gardelka 

ELEKTODESIGN ventilátory spol. s.r.o.
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava 

Telefón: +421 244 46 40 34–35
Mobil: +421 911 767 100
Web: www.elektrodesign.sk

 

^ späť

Firma ENECO ponúka svoje odborné znalosti a skúsenosti v oblasti úspor energií. Zabezpečuje služby v oblasti energetických certifikátov, energetických auditov, kontrolu kotlov, klimatizačných systémov a službu energetický detektív, ktorá predstavuje vypracovanie štúdií na otázky súvisiace s oblasťou energetiky a ochranou životného prostredia.  

> viac


Vypracovaním správnej energetickej koncepcie prispievajú k zníženiu výdavkov za energie, zníženiu znečistenia životného prostredia, celkovému zlepšeniu komfortu bývania, zdravia obyvateľov a to presadzovaním environmentálne prijateľných spôsobov vykurovania, efektívnym využívaním energie, energetickým riadením a celkovým zvyšovaním povedomia občanov.

 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Ing. Ján Ilkovič

ENECO, s.r.o.
Kpt. Nálepku 6
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 772 13 40
Mobil: +421 915 973 835
E-mail: ilkovic@eneco.sk
Web: www.eneco.sk

 

^ späť

Spoločnosť Engie je súčasťou samostatnej divízie svetového energetického koncernu ENGIE, Energy Services.  

> viac


Ponúka dlhodobé a inovatívne riešenia pre jednotlivcov, priemyselnú a terciárnu sféru, s ohľadom na efektívne využívanie energií a šetrný prístup k životnému prostrediu. Na Slovensku patrí k lídrom v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. Cofely je jedným z najväčších privátnych výrobcov tepla a poskytovateľov energetických služieb.

Portfólio služieb:

 • Výroba energií
 • Facility Management
 • Energetické služby
 • Inštalácie technológií

 

Kontakt:   

ENGIE SERVICES, a.s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava

Telefón: +421 2 5831 6223 /139
E-mail: info.sk@engie.com
Web: www.engie.sk

 

^ späť

Spoločnosť EPITREND sa špecializuje na obnoviteľné zdroje – tepelné čerpadlá. Ponúka ekonomicky efektívne riešenia s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Komplexný pohľad na stavbu nás núti uvažovať nielen iba o zdroji, ale aj o strane spotreby – vykurovaní, chladení či vetraní. Rodinné domy sa rozbiehajú a my sme pri tom. Rovnako však vidíme budúcnosť aj pri bytových domoch, výrobných halách či penziónoch.Konzultujeme, projektujeme, realizujeme a rovnako sa staráme o záručný a pozáručný servis – všetky služby “pod jednou strechou”.

EPITREND je firma, ktorá rozumie tepelným čerpadlám.

> viac

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Jaroslav Urdzik

EPITREND s.r.o.

Jarmočná 2

040 01 Košice

Telefón: +421 903 590 125
E-mail: epitrend@epitrend.sk
Web: www.epitrend.sk

 

^ späť

EXERGIA (EXERGY) je využiteľná časť energie zohľadňujúca nielen kvantitu ale aj kvalitu premeny energie, ktorá do budovy vstupuje. Na atribútoch kvality a nového prístupu k znižovaniu energií v budovách bola založená EXERGY Studios, s.r.o. Zameranie a poslanie definoval nový, inovatívny pohľad nielen zahraničného, ale i domáceho trhu na proces ich návrhu. 

> viac


Odlišný je nielen v rámci metodológie „zelených“ a „udržateľných“ budov, ale integrácie tejto ideológie už od samotného počiatku prostredníctvom integrovaného procesu návrhu.

EXERGY Studios s.r.o. ponúka komplexnú podporu pre získanie medzinárodných certifikátov udržateľosti LEED a BREEAM zabezpečenú skúsenými, akreditovanými profesionálmi nášho medzinárodného tímu.
Súčasť portfólia tvoria aj štúdie, analýzy, optimalizácie budov a ich systémov pomocou moderných počítačových simulácií.
Spoločnosť je členom U.S. Green Building Council (USGBC) a iných medzinárodných organizácií, čo okrem výmeny skúseností a udržania kroku so zahraničím zabezpečuje uplatnenie najnovších poznatkov, metodológií a trendov.

 

Kontakt:

Marcus Jones
Marek Kremeň

EXERGY Studios s.r.o.
Na Šefranici 24
010 01 Žilina

Telefón: +421 902 455 428
E-mail: info@exergystudios.com
Web: www.exergystudios.com

 

^ späť

Fakulta architektúry STU v Bratislave je verejná vysoká škola v zmysle zákona 131/2002

> viac


Kontakt:  

Fakulta architektúry STU v Bratislave
Námestie slobody 19
812 45  Bratislava

E-mail: robert.spacek@stuba.sk
Web: www.fa.stuba.sk

 

^ späť

 GLOB Production SK, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca stavebná spoločnosť, ktorá spadá do medzinárodnej skupiny GLOB. Základným predmetom činnosti je výstavba, rekonštrukcia a oprava obytných, administratívnych, priemyselných a verejných budov. Špecializujú sa na kompletnú obnovu budov.

 

> viac

Kontakt:   

GLOB Production SK, s.r.o.
Sídlo: Vlčkova 8/A
81105 Bratislava – Staré Mesto
Kancelárie: Vajnorská 142
83104 Bratislava

Ján Knotek, konateľ
Telefón: +421 903 918 434
Email: jan.knotek@globproduction.sk
Webstránka: http://www.globproduction.sk/

 

^ späť

 “Spoločnosť Greenlogy (ako súčasť Twinlogy s.r.o.) je prvý slovenský dodávateľ elektriny vyrobnej výhradne z obnoviteľných zdrojov. Elektrinu vykupujeme výhradne zo slovenských výrobných zdrojov a dodávame koncovým spotrebiteľom v segmentoch domácnosti a firmy.”

> viac

 

 

Kontakt:   

Webstránka: www.greenlogy.com

Telefón: 02/3305 6444
E-mail: energy@greenlogy.com,

 

^ späť

Medzinárodná developerská skupina HB Reavis vznikla v roku 1993 v Bratislave. Pôsobí na kľúčových trhoch v strednej a východnej Európe (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), v Spojenom kráľovstve a v Turecku. Celkovo doposiaľ realizovala 820-tisíc metrov štvorcových moderných kancelárií, obchodno-zábavných a logistických centier. 

> viac


Ďalších vyše milióna metrov štvorcových je vo fáze realizácie, plánovania alebo povoľovania výstavby.

Na všetkých trhoch HB Reavis využíva integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, správu majetku a investičný manažment.

Spoločnosť má celkové aktíva 1,83 miliardy EUR s čistou hodnotou 1,024 miliardy EUR. S vyše 440 odborníkmi pracujúcimi po celej Európe patrí HB Reavis medzi lídrov na trhu komerčných nehnuteľností. Potvrdzujú to aj získané ocenenia „Developer roka 2015 v strednej a východnej Európe“ udelené odbornou porotou CEE Quality Award v spolupráci s Financial Times a titul „Developer kancelárskych budov roka 2014 v strednej a východnej Európe“ udeleného v súťaži pod záštitou vydavateľstva Eurobuild.

 

Kontakt:   

HB Reavis Slovakia, a.s.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava 

E-mail: hbreavis@hbreavis.com
Web: www.hbreavis.com

 

^ späť

 Helske Energy Save je slovenský výrobca stavebných materiálov novej generácie. Veľký dôraz kladie na výskum a vývoj, čoho výsledkom sú unikátne a patentom chránené stavebné materiály vytvárajúce zdravú klímu v interiéroch. Spoločnosť prináša úplne novú kvalitu bývania a zároveň znižuje uhlíkovu stopu cez úspory na energiách. Nové stavebné materiály od Helske Energy Save si postupne získavajú zákazníkov najmä v krajinách západnej Európy, kam smeruje prevažná časť ich produkcie.

 

> viac

Kontakt:

Helske Energy Save s. r. o.
Kukuričná 1
831  03 Bratislava

Ján Iľko, kontaktná osoba
Email: jan.ilko@helskeenergysave.com
Web: helskeenergysave.com/sk

 

^ späť

Spoločnosť Immocap Group,a.s. vznikla v roku 1996 v Bratislave. Dnes, po šestnástich rokoch, má spoločnosť za sebou dlhoročné skúsenosti v developerskej oblasti.

Prvé úspešné aktivity spoločnosti spočívali vo výstavbe troch administratívnych centier vo vznikajúcej administratívnej zóne na Prievozskej a Plynárenskej ulici v Bratislave – Business Center BBC III,IV a V s plochou viac ako 60 000 m².

> viac


Po ich realizácii začala spoločnosť rozvíjať ďalšie aktivity výstavbou 134 rodinných domov na Čiernej vode. Neskôr rozšírila podnikateľské zámery aj do Maďarskej republiky. Tu vlastnila a manažovala jedno z významných administratívnych centier v Budapešti – Buda Square.

Spoločnosť Immocap Group,a.s. pripravila aj projekt s 800 bytmi a kancelárskymi priestormi s rozlohou 30 000 m² v mestskej časti Bratislava Ružinov pod názvom Ružinovský park. Ďalším pripravovaným projektom je administratívna budova BBC V-D, ktorá bude plynule nadväzovať na už existujúce centrá BBC III, IV, V.

Spoločnosť Immocap group,a.s. stojí v súčasnej dobe aj pred realizáciou projektu pre voľnočasové aktivity v Piešťanoch. Vízia zámeru je cielená na výstavbu areálu, ktorý ponúkne trojgeneračné pobyty s komfortom hotelových služieb, vodného sveta a bazénov.

V súčasnosti je nosným projektom spoločnosti projekt Centrál. Spoločnosť úspešne spolupracovala a realizovala transakcie s viacerými renomovanými medzinárodnými investormi – Heitman, BSR Europe, GE Capital, Mota Engil a iné.

Portfólio zelených projektov:
– Multifunkčný komplex Centrál

 

Kontakt:

Investičný riaditeľ spoločnosti: Martin Šramko

Immocap Group, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

Tel: +421 2 58 222 800

Web: www.immocap.sk

 

^ späť

Spoločnosť ITP Control s.r.o. ponúka komplexné zákaznícky orientované vysoko kvalitné služby v oblasti Manažmentu budov a regulácie od roku 1993. Služby zahrňujú návrh, riešenie, inštaláciu a servis systému.

> viac


 

  • Dlhodobé skúsenosti so širokým spektrom riadiacich systémov Kieback&Peter (Germany), Satchwell (UK), TAC (Sweden), Honeywell (USA)
  • Viac ako 280 úspešných projektov v Slovenskej, Českej a Poľskej republike
  • Zastúpenie značky Kieback&Peter pre Slovensko

 

Kontakt:   

ITP Control, s.r.o.
Šustekova 51
851 04 Bratislava

Telefón:+421 2 67 20 91 11
E-mail: itpcontrol@itpcontrol.sk
Web: www.itpcontrol.sk, www.kieback-peter.sk

 

^ späť


JTRE – Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty, pričom ako jediný developer buduje celé mestské štvrte na území Bratislavy. Najvýznamnejšou súčasnou realizáciou je nábrežná štvrť Eurovea City s rozšírením obľúbeného nákupného centra a prvým slovenským mrakodrapom Eurovea Tower. K zrealizovaným projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívny komplex Westend, budovy Pribinova 19 či Landererova 12. Vo výstavbe je aj projekt Klingerka s bývaním a kanceláriami a rozšírenie nákupného centra Eperia v Prešove. V Londýne JTRE realizuje svoj prvý projekt Triptych Bankside.

> viac

Kontakt:

J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 5941 8200
Fax: +421 2 5941 8201
E-mail: info@jtre.sk

Web: www.jtre.sk

^ späť

 

KLUB 3, s.r.o. – je developerská a stavebná spoločnosť, ktorá prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí na trhu od roku 2006. Zoskupenie KLUB 3 vzniklo v roku 2013 a prezentuje sa prostredníctvom dvoch hlavných divízií – stavebnej a developerskej.  

> viac


Stavebnú divíziu zastrešuje spoločnosť B&O Properties a developerskú spoločnosť Klub Flat. Spoločnosť sa v developerskej činnosti orientuje iba na rezidenčnú výstavbu  – IVB, bytové domy, domy. Jej ambíciou je ponúknuť klientom udržateľné stavby so zdravým vnútorným prostredím a minimalnym vplyvom na životné prostredie. 

 

Kontakt:  

Klub 3, s.r.o.

Jas 936, 924 01 Galanta

Tel:
Mobil: +421 915 708 420
E-mail: bohus.nestrak@gmail.com
Web: www.bpproperties.sk

 

^ späť

Knauf Insulation, s.r.o. ako súčasť skupiny Knauf, zastupuje vo svete izolácií jedno z najpokrokovejších a najrešpektovanejších mien. Na slovenský trh sa spoločnosť Knauf Insulation dostala 1.1.2006, keď odkúpila skupinu Heraklith, ktorej súčasťou bola aj spoločnosť Izomat, a.s. 

> viac


Spoločnosť je najrýchlejšie rastúcim dodávateľom izolácií vo svete so širokou škálou výrobkov spĺňajúcich požiadavky na energetickú účinnosť a zvukovú odolnosť nových a rekonštruovaných domov, obchodných budov a priemyselných objektov. Sortiment zahŕňa minerálnu vlnu zo sklených a kamenných vlákien, XPS, EPS a drevocementové dosky, ktoré sú známe pod obchodnými značkami Thermolan®, Rocksilk® a Polyfoam®.

Knauf Insulation sa zaväzuje k sústavnému vývoju a ochrane životného prostredia používaním recyklovaných materiálov pri výrobe izolácií.

 

Kontakt:

Produktový manažér: Miroslav Zliechovec
Riaditeľ závodu: Marián Tkáč
Obchodný riaditeľ: Vladimír Boroš
Public affairs and sustainability manager CZ&SK: Ondřej Šrámek

KNAUF INSULATION, s.r.o.,
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

Telefón: +421 45 68 33 594
Mobil: +421 905 366 291
E-mail: miroslav.zliechovec@knaufinsulation.com
Web: www.knaufinsulation.sk

 

^ späť

Koncept Ekotech s. r.o. sa zaoberá filtráciou, úpravou a dezinfekciou vody. Znižuje spotrebu pitnej vody v zdravotechnickej inštalácii, využíva dažďovú a šedú vodu ako alternatívne zdroje pre splachovanie WC, pre upratovanie, pranie alebo závlahu.  

> viac


Rekuperuje teplo z odpadovej vody pre zníženie spotreby energie v objektoch. 

 

Kontakt:  

Projektový manažér pre Slovensko: Ing. Július Maslo

Koncept Ekotech s.r.o.

Mobil: +421 903 731 515
E-mail: jmaslo@koncept-ekotech.com
web: www.koncept-ekotech.com/cs/home

 

^ späť

 Laufen Bathrooms AG je švajčiarska spoločnosť špecializovaná na prémiový segment kúpelní. Manažovaná je rodinnou spoločnosťou. Roca group a od roku 1999 Laufen vlastní 7 výrobných závodov Strednej Európe, 2 500 zamestnancov a obchodné zastúpenie má v 44 krajinách.

 

> viac

Spoločnosť LAUFEN SK s.r.o. dodáva na Slovensko tri značky zo svojho portfólia a to LAUFEN, ROCA a JIKA. Týmito značkami pokrývame všetky cenové segmenty od ekonomického až po luxusný. Spoločnosť LAUFEN SK ponúka kompletný sortiment na vybavenie kúpeľní pri splnení tých najnovších ekologických, dizajnových parametrov.

 

Kontakt:

LAUFEN SK s.r.o.
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava

Ivan Šimovič, Manažér predaja – Slovensko
Telefón: +421 2 52 621 024
Mobil: +421 911 286 989
Email: ivan.simovic@sk.laufen.com
Web: www.laufen.sk | www.roca.sk | www.jika.sk

 

 

^ späť

Spoločnosť LIGHTECH, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu 20 rokov. Svojim zákazníkom poskytuje kvalitnú a komplexnú službu pri riešení osvetlenia interiéru, obce a mesta. Začínajúc od špecifikácie základných požiadaviek, výberom technicky, dizajnovo i finančne vhodného riešenia projekčnej prípravy až po kompletnú dodávku svetelnej techniky, potrebného príslušenstva, realizácie kvalifikovanej montáže a stavebného i autorského dozoru. 

> viac


LIGHTECH kladie dôraz na spoluprácu s architektmi, stavebníkmi, dizajnérmi a projektantmi osvetľovaného priestoru. Veľkú časť z ich realizovaných projektov tvoria osvetľovacie sústavy pre mestá, obce, byty, rodinné domy, reštaurácie, kancelárie, polyfunkčné budovy, priemysel, ale aj hotely, záhrady, parky a iluminácie budov v zmysle princípov a metodiky WELL-BEING.

V spolupráci s odbornou a vedeckou obcou realizujú svetelno-technické merania a vytvárajú svetelno-technické posudky, audity a riešia viaceré doposiaľ neriešené úlohy, ktoré prináša život a podnikanie našich klientov. Poskytuje riešenia a projekty automatizovanej dezinfekcie vnútorného prostredia budov pomocou UV žiarení do systémov osvetlenia pod značkou UVCSYSTEMS.

 

Kontakt:

Stará Vajnorská 90

83104 Bratislava

 

Konatelia spoločnosti: Ing. Eduard Kačík. Ing. Richard Kačík

E-mail: projekty@lightech.sk

Web: www.lightech.sk

E-mail: info@uvcsystems.sk 

Web: www.uvcsystems.sk

 

^ späť

LIKO – S je medzinárodne úspešná rodinná firma zo Slavkova U Brna, pôsobiaca na trhu už od roku 1992. Vyrábame a montujeme prestaviteľné a posuvné priečky, vstavky do hál, administratívne, logistické a výrobné objekty pre podnikanie. Venujeme sa zatepľovaniu obytných a priemyselných objektov penovou striekanou izoláciou a taktiež aj zákazkovej kovovýrobe pre významných európskych dodávateľov technologických celkov. LIKO-S exportuje zhruba tretinu svojej produkcie do európskych štátov.

> viac

 

Cez svoju obchodnú sieť dodáva firma svoje výrobky taktiež na trhy ako sú India, Stredný východ, Južná Amerika a najnovšie aj USA. Majitelia firmy väčšinu zisku každoročne venujú do významných investícií v rámci technológií, výskumu a vzdelávania zamestnancov. V minulých rokoch priniesla firma LIKO-S celý rad inovácií, ktoré vždy menili celé odvetvia. Máme veľa úžitkových vzorov na naše produkty. Usilujeme sa o to, aby náš štýl, naša filozofia, náš prístup k práci i životu bol jasne rozpoznateľný. Zamestnanec i zákazník je pre nás partnerom, ktorý si zasluhuje byť v centre pozornosti. Veríme, že najlepšie je byť najlepší!

 

Kontakt:   

LIKO – S

Polianky 5

841 01 Bratislava

Telefón: +421 903 727 152
E-mail: info@liko-s.sk

^ späť

Obermeyer Helika, a.s. bola založená v roku 1990 s cieľom poskytovať celé spektrum služieb a činností v oblasti architektúry, projektovej a inžinierskej činnosti vo všetkých fázach investičnej výstavby.

Od roku 2004 pôsobí aj na Slovensku a od roku 2007 je súčasťou nadnárodnej skupiny Obermeyer, ktorá patrí k najväčším projekčným kanceláriám v Nemecku a pôsobí na celom svete.

> viac


Obermeyer Helika sa zameriava na dopravné a pozemné stavby (administratívne budovy, obchodné centrá, hotely, nemocnice, rezidenčné projekty, priemyselné komplexy, objekty verejného záujmu, športové stavby, cesty, diaľnice, križovatky, mosty), poskytuje ucelené spektrum súvisiacich služieb a činností (urbanistické koncepty, architektonické návrhy, projektovú dokumentáciu, autorský a technický dozor vrátane koordinácie a poradenstva investora). Majú skúsenosti s riešením technicky zložitejších projektov veľkého rozsahu, medzinárodných projektov v ČR i zahraničí. Kladú dôraz na špičkové technické spracovanie projektov s ohľadom na životné prostredie a dodržanie najnovších štandardov.

Spoločnosť má certifikovaný systém riadenia kvality podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2009, ktorý garantuje vysoký štandard služieb v oblasti navrhovania pozemných a dopravných stavieb, infraštruktúry a poskytovanie inžinierských služieb, systém environmentálneho managementu ISO 14001:2005 potvrdzujúci dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia a systém managementu bezpečnosti OHSAS 180001:2008. Je držiteľom certifikátu Národného bezpečnostného úradu, ktorý ju kvalifikuje pre prácu na špeciálnych projektoch pre armádu, Ministerstvo vnútra ČR a NATO.


 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Ing. Dušan Štefanides

Obermeyer Helika s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava

Telefón: +421 238 105 223
E-mail: info@obermeyer.sk
Web: www.obermeyer.sk

 

^ späť

Padus Allestimenti zabezpečuje kompletný servis pri výstavbe obchodných priestorov , a to od dodania projektovej dokumentácie až po zariadenie obchodnej prevádzky.Súčasťou našej spoločnosti je divízia ,, Padus pre životné prostredie ,,. Táto divízia sa venuje enviromentálnej problematike a aplikácii  inovatívneho  patentovaného produktu Reair.

> viac

 

Kontakt

Margareta Ponechalová

facility manager

TGH 11,  s.r.o.

Veľká Okružná 1309/17

010 01 Žilina 

Telefón: Tel:+421 911 695 131

info@padusallestimenti.com

^ späť

Panattoni stavia priemyslové, logistické, kancelárske a výrobné priestory do nájmu a do vlastníctva. Zameriava sa tiež na udržateľný rozvoj a revitalizáciu brownfieldu. Špecializuje sa na stavby na kľúč (BTS build-to-suit), ktoré presne zodpovedajú požiadavkám najprestížnejšej enviromentálnej certifikácií BREEAM 2016 New Construction. Vďaka tomu sa vyznačuje nižšími prevádzkovými nákladmi a zdravšiemu vnútornému prostrediu, ktoré prispieva k vyššej produktivite zamestnancov a celej prevádzky.

> viac

Kontakt
Panattoni Europe
Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava
web http://www.panattonieurope.com/sk/

Erik Ivaničko
Director Slovakia
+421 2 3231 0560

^ späť

Peikko je rodinná spoločnosť založená v roku 1965 so sídlom vo fínskom meste Lahti. V našom závode v Kráľovej nad Váhom už 15 rokov navrhujeme a vyrábame nosníky pre tenké stropné konštrukcie bez prievlakov, výrobky pre prefabrikované aj monolitické konštrukcie. Ponúkame široký sortiment výrobkov ako sú skrutkové spoje betónových prefabrikátov, výstužné prvky a spriahnuté oceľové nosníky pre tenké stropy. Poskytujeme kvalitné, bezpečné a inovatívne riešenia a pravidelne zavádzame nové. Investujeme do výskumu a vývoja, spolupracujeme s univerzitami. Máme široký tím stavebných inžinierov a statikov, ktorí spracujú celý projekt od návrhu až po modelovanie.
Naše inovatívne riešenia urýchľujú a zjednodušujú stavebný proces a zvyšujú bezpečnosť. Unikátnym know-how, ktorým disponujeme, sa snažíme prispievať k efektívnemu a udržateľnému stavebníctvu, ktoré nelimituje prácu architektov a prispieva k zníženiu negatívnych vplyvov stavebníctva na životné prostredie.

> viac

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Martin Fenčák

Peikko Slovakia s.r.o.

Králová nad Váhom 660

925 91 Kráľová nad Váhom

Telefón: 00421/904 816 457
E-mail: infosk@peikko.com
Web: www.peikko.com

 

^ späť

Sme Poláček & Partners. Ideme ľudsky k veci. S jasnou stratégiou, za férovú cenu, s pozornosťou profesionálov a preložením do človečiny.

 

Aj keď sme domáca advokátska kancelária, poskytujeme profesionálne právne služby zodpovedajúce najvyšším medzinárodným štandardom vo všetkých významných právnych oblastiach.

> viac


Prestížne medzinárodné ratingové publikácie, ako napríklad Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 a The Legal 500, nás odporúčajú ako popredných odborníkov pre oblasť energetiky, stavebníctva a sporovej agendy.

 

Podieľali sme sa na výnimočných transakciách a súdnych sporoch z hľadiska významu, hodnoty a prestíže. Pri mnohých sme spolupracovali so špičkovými zahraničnými advokátskymi kanceláriami.

 

Sme členom elitnej medzinárodnej siete Interlaw, ktorá združuje špičkové advokátske kancelárie po celom svete. Prostredníctvom Interlaw vám vieme ponúknuť kontakty na tých správnych ľudí, ktorých v zahraničí určite budete potrebovať, a ktorí podrobne poznajú miestne prostredie a zvyky. Interlaw združuje tie najlepšie advokátske kancelárie vo viac ako 150 mestách po celom svete s viac ako 7500 právnikmi.

Portfólio zelených projektov:
– Nordica Ostrava
– City Green Court, Praha

 

Kontakt:

Poláček & Partners s.r.o.

Hurbanovo námestie 1
811 06 Bratislava

Email: ppolacek@polacekpartners.sk

Telefón: +421 2 3260 9452
Web: www.polacekpartners.sk 

 

^ späť

https://skgbc.eu/portal/wp-content/uploads/Pro-Interier-logo.jpg
Spoločnosť ProInterier s.r.o. poskytuje komplexnú ponuku produktov a služieb pre podlahové riešenia interiéru. Všetko od návrhu, rozpočtovania, spracovania projektu až po samotnú realizáciu formou priamych dodávok od výrobcov a z vlastnej výroby. Jej cieľom je stať sa preferovaným partnerom v oblasti technického riešenia realizácií podláh pre administratívu, verejné priestrory, zdravotníctvo, školstvo a priemysel.

> viac

 

Spoločnosť ProInterier bola založená v roku 1991, v tej dobe pod označením Stamon, od roku 2002 až po súčasnosť už pod názvom ProInterier s.r.o., v tej dobe pôsobiaca ako obchodná a realizačná firma s výhradným zastúpením pre kobercové štvorce značky Interface Heuga. Postupom času pribúdali dalšie produkty umožňujúce poskytovať plný servis v oblasti dodávok podlahových krytín.

V roku 2003 došlo k dohode o lokálnom zastupovaní popredného nemeckého výrobcu zdvojených podláh a zahájenia realizácií dodávok stavebných kancelárskych fitoutov. Ako silný a stabilný obchodný partner naša spoločnosť uviedla na jeseň roku 2010 na trh systém zdvojených podlah pod vlastnou registrovanou značkou PROSYSTEM.

V roku 2009 bolo do našej ponuky začlenené výhradné zastúpenie významného európskeho výrobcu mobilných kancelárskych priečok Partena.

V roku 2011 sme prevzali výhradné zastúpenie nemeckého výrobcu kaučukových krytín nora v Českej republike, v roku 2015 na Slovensku a 2017 v Maďarsku. Vďaka tomu máme takmer všetky produkty v oblasti kancelárskeho stavebného Fitoutu vo vlastnej réžii. Hoci sa špecializujeme na kancelárske priestory, dokážeme v rámci našich služieb ponúknuť plný servis napr. hotelovému segmentu, ale i segmentu zdravotníctva, školstva, či športu.

V súčasnej dobe pôsobíme v troch krajinách s centrálou v Prahe a pobočkami v Brne, Ostrave, Bratislave a Budapešti. Našim klientom môžeme ponúknuť riešenia moderného a architektonicky nadčasového interiéru s dôrazom na ekológiu životného prostredia a trvalú udržateľnosť.

 

Kontakt:   

Kontaktná osoba: Kristína Čajánková

ProInterier s.r.o.

Slovnaftská 102

821 07 Bratislava

Telefón: +421 2 33 087 111
E-mail: info@pro-interier.sk
Web: www.pro-interier.sk

 

^ späť

Spoločnosť REDE-PROJECT spol.s.r.o. je architektonickým ateliérom, ktorý sa vo svojej tvorbe zameriava prevažne na logistické a výrobné objekty, administratívu a objekty služieb. Sme zdravou firmou ocenenou piatym miestom v rebríčku Hospodárskych novín v rámci TOP 10 spoločností Bratislavského kraja. Na trhu pôsobíme pod značkou REDE-PROJECT od roku 2013 a máme za sebou projekciu viac ako 35 výrobných a logistických areálov. V spoločnosti v súčasnosti pôsobí 7 architektov, 3 stavebný inžinieri 1 statik a 2 projektový manažéri. V svojej tvorbe sa snažíme implementovať najnovšie trendy stavebného priemyslu, inovatívne riešenia energetiky a environmentálne aspekty požadované najnovšou európskou legislatívou. Zabezpečujeme pre svojich klientov komplexný servis od prvotných štúdií, cez konania EIA a územné konania až po projekty pre stavebné povolenia a realizačné projekty včítane inžinieringu. Snažíme sa klientov plnohodnotne zastupovať v procese výstavby a preberania stavieb ako aj kolaudácií a spúšťania prevádzok do užívania. Konateľom spoločnosti je Ing. arch. Martin Stoličný.  

> viac


Kontakt:

Kontaktná osoba: Ing. Arch. Martin Stoličný

REDE-PROJECT spol.s.r.o.
Koprivnická 9/G
841 02 Bratislava

Mobil: +421 903 246 965
Web: www.rede.sk

 

^ späť

REHAU je medzinárodným dodávateľom a prvotriednym poskytovateľom komplexných systémových riešení a služieb na báze polymérov pre stavebníctvo, nábytkársky a automobilový priemysel, ako aj iné odvetvia, spĺňajúce požiadavky udržateľného rozvoja Zeme. 

> viac


Ponúka systémové riešenia pre udržateľnú architektúru zamerané na znižovanie strát energie, hospodárnu výrobu a využívanie energie, hospodárenie s dažďovou vodou, infraštruktúru, kanalizáciu, telekomunikácie a komfort užívateľa.

 

Kontakt:   

REHAU s.r.o.
Kopčianska 82A
850 00 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2/68209110
Email: bratislava@rehau.com
Web: http://www.rehau.com/sk-sk/

 

^ späť

Reynaers aluminium je popredný európsky špecialista vo vývoji inovatívnych a udržateľných riešení pre hliníkové okná, dvere, fasády, posuvné systémy, zimné záhrady a slnolamy. Reynaers kladie veľký dôraz na úsporu energie a ochranu životného prostredia.

 

> viac

Vedľa širokej škály štandardných riešení vyvíja aj riešenia šité na mieru jednotlivým odvetviam, od rezidenčných projektov po komerčné a priemyslové projekty. Vysokokvalitné systémy spoločnosti splňajú najprísnejšie nároky na komfort, bezpečnosť, architektonické riešenie a využitie energie.

 

Kontakt:

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

TWINCITY blok C (HUBHUB)
Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava

Telefon: +421 948 301 434

office@reynaers.sk

www.reynaers.sk

^ späť

 

Spoločnosť SALVIS, s.r.o. poskytuje poradenské služby vedúce k zisku certifikátov udržateľnosti LEED, BREEAM a WELL.

> viac


Zameriavame sa na doplnkové služby a štúdie súvisiace s udržateľnosťou ako napr.:

 • Dynamická počítačová simulácia podľa ASHRAE 90-1
 • Analýza LCA (Life Cycle Assessment) budovy
 • Analýza LCC (Life Cycle Cost) vybraných prvkov budovy
 • Analýza dostupnosti obnoviteľných zdrojov
 • Simulácia tepelnej pohody
 • Simulácia denného osvetlenia
 • a iné

 

Sme držiteľmi relevantných akreditácií súvisiacich s certifikátmi udržateľnosti:

 • LEED AP BD+C
 • BREEAM International Assessor (BAUD0798)
 • BREEAM In Use Assessor (BAUD0798)
 • BREEAM AP
 • WELL AP

 

 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Samuel Sůra

SALVIS, s.r.o.
Špitálska 61
811 08 Bratislava

Mobil: +421 911 969 333
E-mail: sura@salvis.sk
Web: www.salvis.sk

 

^ späť


 

 

Schüco je popredný dodávateľ transparentných plášťov budov zameraných na budúcnosť. Firma je lídrom na trhu pre inovatívne plášte budov a taktiež stojí na čele vývoja komplexných systémov pre solárnu elektrickú a tepelnú energiu.

Spoločnosť Schüco bola založená v roku 1951 vo Východnom Vestfálsku a v súčasnosti pôsobí vo viac ako 75 štátoch, kde ponúka najmodernejšiu okennú a fasádnu technológiu, efektívne solárne riešenia a individuálne poradenstvo pre architektov, projektantov, investorov a stavebníkov.

> viac


S podnikovou koncepciou Energia3 – energiu šetriť, získavať a manažovať zdroje a spotrebiče v budove – spoločnosť nastolila inovatívny energetický koncept. Tepelno-izolačná schopnosť, automatizácia budov i efektívne solárne riešenia umožňujú zníženie energetickej spotreby budov súčasne s výrobou čistej energie. Poslaním spoločnosti Schüco je efektívne využitie najväčšieho energetického zdroja ľudstva – slnka, redukcia emisií CO2 a prepojenie ochrany životného prostredia a podnikateľského úspechu.

Portfólio zelených projektov:
– Aquacity Poprad

 

Kontakt:

Vedúci predaja Slovensko: Peter Škvaril

Schüco International KG
Tomášikova 17
821 01 Bratislava

Telefón: +421 2 48 26 96 06
Mobil: +421 903 268 499
E-mail: pskvaril@schueco.sk
Web: www.schueco.sk

 

^ späť

Spoločnost Slovenské elektrárne – energetické služby je na trhu už od roku 2009 (predchádzajúci názov spoločnosti – SE Predaj) a s dôrazom na vysokú kvalitu služieb, inovácie a otvorený prístup si získala tisíce spokojných zákazníkov v súkromnom a verejnom sektore.   

> viac


Vďaka energetickým službám s garantovanou úsporou (EPC) dokážeme prefinancovať aj komplexné projekty do zvyšovania energetickej efektívnosti. Dodávame energetické riešenia pre Národný futbalový štadión, viaceré developerské projekty a priemyselné podniky, a pomáhame tak našim zákazníkom šetriť energiu, čas aj peniaze.

Zárukou stability, odbornosti a finančnej sily je naša materská spoločnosť Slovenské elektrárne. V odberateľskom portfóliu dominuje hutnícky a strojársky priemysel, ďalej nasleduje automobilový priemysel, chemický priemysel, ťažobný priemysel a administratívny sektor. Medzi klientov spoločnosti patrí aj veľa malých a stredných podnikov, ako aj tisícky domácností.

 

Kontakt:   

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské Nivy 47
821 09  Bratislava

Tel.: +421 2 5866 3356
E-mail: info.sees@seas.sk
Web: www.energetickesluzby.sk

 

^ späť

Koncern Siemens AG patrí k najvýznamnejším elektrotechnickým koncernom. Ako jediná firma na svete pokrýva prakticky celé spektrum elektrotechniky a elektroniky. Skupinu Siemens na Slovensku tvorí 5 spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Healthcare s r.o., Siemens Convergence Creators, s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.  

> viac


Spoločnosť Siemens s.r.o je hlavným predstaviteľom medzinárodného koncernu Siemens na Slovensku.a tvorí ju 7 divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Predaj produktov a riešení, projektovanie, servis a ďalšie služby v segmentoch priemyslu, energetiky, miest a infraštruktúry predstavujú divízie Power and Gas, Wind Power and Renewables, Power Generation Services, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives.
Divízia Technológie budov (Siemens Building Technologies) zameriava svoje aktivity na oblasť zabezpečenia energetickej efektívnosti, optimálneho komfortu, ekologickej, bezpečnej a bezproblémovej prevádzky budov a priemyselných objektov. Ponúka komplexnú škálu systémov automatizácie budov a produktov pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu pre každú oblasť využitia ako je vykurovanie, vetranie, klimatizácia či chladenie a pre všetky technické požiadavky. Zároveň patrí k popredným svetovým dodávateľom technológií zameraných na požiarnu bezpečnosť.

 

Kontakt:

Technológie budov

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Tel.: 02 5968 3102, 02 5968 1114
E-mail: kontakt.sk@siemens.com
Web: www.siemens.sk

 

^ späť

Simulácie Budov, s.r.o. je malá inžinierska konzultačná spoločnosť s viac ako 10 ročnou históriou v oblasti energetických a enviromentálnych koncepcií budov. Hlavným poslaním spoločnosti je poskytovanie technického poradenstva pre inovatívne koncepcie “zelených” a “udržateľných” budov v rámci certifikácie BREEAM a LEED, navrhovania a optimalizácie budov pomocou moderných metód počítačových simulácií a stavebnej fyziky. 

> viac


Naša spoločnosť ponúka komplexnú podporu pri spracovaní podkladov, štúdií a získaní medzinárodných certifikátov “zelených” a “udržateľných” budov:

 • BREEAM licensed assessor – v našom tíme je jeden z prvých licencovaných poradcov pre hodnotenie BREEAM International (Europe + Bespoke) na Slovensku
 • LEED Accredited Professional (AP) – poskytujeme služby akreditovaného profesionála pre LEED NC (new construction + major renovations) a LEED CS (core & shell)

Hlavnou expertízou spoločnosti je aplikácia moderných metód počítačových simulácií pre hodnotenie, optimalizáciu a integrované projektovanie energií a vnútorného prostredia budov:

 • Denné osvetlenie – BREEAM HEA1, LEED IEQ 8.1
 • Umelé osvetlenie – BREEAM HEA 5
 • Dynamické energetické simulácie budov – BREEAM ENE 1/5, LEED EA 1/2
 • Tepelná pohoda a kvalita vnútorného vzduchu – BREEAM HEA10, LEED IEQ 7
 • Vetrové štúdie
 • Vetranie podzemných parkovísk
 • Systémy odvodu tepla a dymu
 • Fasádna technika

V rámci nášho komplexného prístupu pri navrhovaní a hodnotení “zelených” a “udržateľných” budov ponúkame aj služby stavebnej fyziky podľa požiadaviek slovenskej legislatívy:

 • Denné osvetlenie a preslnenie budov
 • Tepelná ochrana budov
 • Energetická certifikácia budov
 • Stavebná akustika a ochrana pred hlukom
 • Experimentálne merania stavebných konštrukcií a vnútorného prostredia budov 

 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Ing. Milan Janák, Ph.D

Simulácie Budov, s.r.o.
Hanulova 9
841 01 Bratislava

Telefón: 00421 903 776610
E-mail: janak@simulaciebudov.sk
Web: www.simulaciebudov.sk

 

^ späť

Bratislavská advokátska kancelária Squire Patton Boggs je súčasťou silnej a dlhodobo zavedenej stredoeurópskej praxe, ktorá zahŕňa kancelárie v Prahe a Varšave. Náš multidisciplinárny tím tvorí vyše 1500 právnikov v 45 kanceláriách v 20 krajinách sveta a poskytuje bezkonkurenčný prístup k odborným znalostiam ako lokálne tak globálne. 

 

> viac

Naša kancelária bola prvou pobočkou medzinárodnej siete na Slovensku v roku 1991 a pre medzinárodných klientov vstupujúcich na slovenský trh bola táto kancelária dôveryhodným partnerom. Toto renomé má u zahraničnej klientely dodnes.

Úspech je bezpochyby o ľuďoch a Tatiana Prokopová, managing partner, patrí k jednej z najrešpektovanejších právničiek v oblasti Real Estate na Slovensku. Je navyše jednou z mála expertov, ktorí sa právom nehnuteľností a výstavby zaoberali nepretržite od začiatku svojej kariéry. Veľa projektov sa v oblasti nehnuteľností na Slovensku dodnes stretáva s historickými problémami spôsobenými najmä nekonzistentnou právnou úpravou pozemkového vlastníctva. Len právnik ovládajúci vývoj právnej úpravy vlastníctva nehnuteľností vrátane reštitučných vzťahov, konfiškácií a prídelov, je schopný svojho klienta upozorniť na všetky s tým súvisiace riziká.

Posledná veľká fúzia s prestížnou lobbyingovou americkou firmou Patton Boggs umožnila do ponuky služieb zaradiť právnymi spoločnosťami veľmi ojedinele poskytovanú službu – public advocacy („verejný lobbying“). Na slovenskom trhu sa tak snaží vehementne nabúrať negatívny fenomén lobbyingu a aplikovať svetový model komerčnej diplomacie a globálnych vzťahov s verejným sektorom, spočívajúci v analytickej a diplomatickej expertíze a zastupovaní pred legislatívnymi a výkonnými zložkami štátnej správy.

 

Kontakt:
Squire Patton Boggs s.r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava

Kontaktná osoba:
JUDr. Tatiana Lulkovičová, advokát a konateľ
Email: tatiana.prokopova@squirepb.com
WEB: squirepattonboggs.com

^ späť

TAW, s.r.o. je spoločnosť zameraná na stavebnú činnosť v odvetviach pozemných a inžinierskych stavieb. Ambícia spoločnosti je orientácia na udržateľnú výstavbu a využitie obnoviteľných zdrojov energie. 

> viac


Hlavné činnosti v oblasti pozemných stavieb:

Zakladanie stavieb, zemné práce, oceľové konštrukcie, železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, strešné konštrukcie, omietky, zateplenie, podlahy a potery.
Spoločnosť tiež pokytuje výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru, montáž vykurovania, montáž plynoinštalácií, montáž elektroinštalácií a montáž zdravotechniky.

Hlavné činnosti v oblasti inžinierskych stavieb:

Výstavba verejných a areaálnych vodovodov, realizácia domových vodovodných prípojok, výstavba a montáž vodomerných šachiet, výstavba verejných a areálových kanalizácií, realizácia domových kanalizačných prípojok, opravy a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií.
Výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebný dozor v oblasti inžinierskych stavieb.

 

Kontakt:   

Riaditeľ spoločnosti: Pavol Kukura

TAW, s.r.o.
Hlohovecká 13
951 41  Lužianky 

tel: +421 903 706 105
E-mail: info@taw.sk
Web:  www.taw.sk

 

^ späť

Tarkett je globálnym lídrom v oblasti inovatívnych riešení pre podlahy a športové povrchy. Ponúka široký sortiment produktov vrátane vinylu, linolea, kobercov, dreva a laminátov, syntetických trávnikov a atletických dráh, ktoré ponúka zákazníkom vo viac ako 100 krajinách sveta prostrednictvom svojich strategických značiek Tarkett, Desso, Johnsonite, Tandus, Centiva, FieldTurf, Beynon.

 

> viac

S 12 500 zamestnancami a 34 výrobnými závodmi predá Tarkett každý deň 1,3 milióna štvorcových metrov podlahových krytín pre nemocnice, školy, byty, hotely, kancelárie, obchody a športoviská.

Spoločnosť Tarkett razí stratégiu ekologických inovácií založenú na princípoch Cradle to Cradle® a podporuje cirkulárnu ekonomiku s konečným cieľom prispieť ku zdraviu a blahu ľudí.

 

Kontakt:

Tarkett – organizačná zložka
Vajnorska 100/B 
83104 Bratislava   

Barbora Luptaková
Customer Service Supervisor and Marketing Support for Slovakia
Email: Barbora.Luptakova@tarkett.com
Web: tarkett.cz

 

^ späť

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

> viac


Kontakt:   

Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Vysokoškolská 4
042 00 Košice

tel: +421 55 602 4160
E-mail: silvia.vilcekova@tuke.sk
Web: www.tuke.sk

 

^ späť

Technický a skúšobný ústav stavebný  

> viac


Kontakt:

821 04 Bratislava

Telefón: 02/492 281 01

 

^ späť

Teichmann & Compagnons Property Networks GmbH je investično developerská spoločnost’ založená v Berlíne v roku 1996. Neskôr otvorila svoje pobočky aj v Budapešti, Viedni a Bratislave. 

> viac


Spoločnosť’ rozvíja vlastné projekty, ale aj poskytuje komplexné developerské služby iným investorom / partnerom:  

 • Analýza trhu, výber vhodnej lokality a zaobstaranie pozemku 
 • Návrh optimálneho spôsobu financovania, finančné zabezpečenie 
 • Analýza investícií 
 • Príprava projektu – zabezpečenie projektovej dokumentácie a úradných povolení  •
 • tavebný management 
 • Projektmanagement 
 • Marketingmanagement (prenájom, predaj)

 

Kontakt:   

Konateľ spoločnosti: Ing. Rastislav Badalík, Phd. 

Teichmann & Compagnons Property Networks Slovakia s.r.o.
Bajkalská 30
821 05 Bratislava

Telefón: +421/903 904 205
E-mail: sk@tcpn.eu
Web: www.teichmanncpn.eu

 

^ späť

TriGranit Centrum, a.s.  

> viac


 

Kontakt:

Lakeside Park
Tomášikova 64
831 04 Bratislava

 

^ späť

Cieľom spoločnosti VELUX je vytvoriť optimálne podmienky pre obývanie podkrovných priestorov s využitím svetla a čerstvého vzduchu. Výrobný sortiment spoločnosti VELUX zahŕňa široký výber strešných okien, svetlíkov, zároveň aj riešenia pre ploché strechy. VELUX ponúka celú škálu roliet a žalúzií, vonkajších roliet, montážnych prvkov, výrobkov s manuálnym, elektrickým ovládaním, ale aj na solárny pohon, ďalej solárne panely na montáž do strešnej krytiny. 

> viac


Spoločnosť VELUX vlastní výrobné závody v 11 krajinách sveta a obchodné spoločnosti v takmer 40 krajinách. Patrí k najsilnejším značkám na svete v oblasti priemyslu stavebných hmôt. Jej výrobky sa predávajú vo väčšine krajín sveta. Skupina VELUX zamestnáva približne 10 000 zamestnancov. Jej vlastníkom je spoločnosť VKR Holding A/S, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je majetkom zakladateľa spoločnosti a jeho rodiny.

Projekt VELUX Model Home 2020 je súčasťou stratégie skupiny VELUX, prostredníctvom ktorej sa spoločnosť aktívne zapája do budovania udržateľného bývania. Tento experimentálny projekt napĺňa víziu CO2 neutrálnych budov, ktoré predstavujú riešenie pre budúce generácie stavieb. V týchto budovách vytvára dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu zdravé a pohodlné miesto pre život.

Princíp aktívneho domu je postavený na troch pilieroch – energetickej úspornosti, komfortu bývania a zdravej vnútornej klíme a šetrnosti k životnému prostrediu. Toho sa dá dosiahnuť prostredníctvom i dnes bežne používaných a dostupných technológií, materiálov a výrobkov, akými sú napríklad strešné okná. Všetky budovy projektu VELUX Model Home 2020 spája aj vizionárska architektúra.

Každý aktívny dom projektu VELUX Model Home 2020 odráža rôzne klimatické, kultúrne a architektonické podmienky zeme, v ktorej sú a budú postavené. Prvé dva aktívne domy – Dom pre život a Zelený maják – stoja od roku 2009 v Dánsku. Po rakúskom Slnečnom dome postavenom v roku 2010 nasledovujú ešte tri domy, a to v Nemecku, vo Veľkej Británii a Francúzsku. Aktívne domy sa budujú v úzkej spolupráci s miestnymi a regionálnymi partnermi, dodávateľmi, architektmi, inžiniermi a vedeckými pracovníkmi.

Portfólio zelených projektov:

 • Sunlighthouse, Pressbaum
 • Green lighthouse, Kodaň
 • Home for Life, Lystrup
 • LichtAktiv Haus, Hamburg

 

Kontakt:

Sales manager : Ing. Miroslav Vajda

VELUX Slovensko s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava

Telefón: 02 / 33 000 555
E-mail: info.v-sk@velux.com
Web: www.velux.sk

 

^ späť

Viessmann patrí k popredným medzinárodným výrobcom inteligentných, komfortných a účinných systémov pre výrobu tepla, klimatizácií, vetrania a chladenia či decentrálnu výrobu elektrickej energie.  

> viac


Kontakt:   

Viessmann, s.r.o.
Ivánska cesta 30/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: viessmann@viessmann.com
Web: www.viessmann.sk

 

^ späť

ZG Lighting Slovakia, s.r.o.

> viac


Kontakt:   

ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava 

E-mail: peter.misik@zumtobelgroup.com

Web: http://www.zumtobel.com/sk-sk/

 

^ späť

 YIT je najväčšia fínska a významná severoeurópska stavebná spoločnosť. Buduje byty, obchodné priestory a rozvíja širšie územia. Špecializuje sa aj na náročnú výstavbu infraštruktúry. 10 000 špecialistov so zapojením zákazníkov pomáha pretvárať mestá na funkčnejšie a atraktívnejšie verejné priestory, miesta pre zdravý život celých generácií. Spoločnosť pôsobí v 10 krajinách: Fínsku, Rusku, škandinávskych a pobaltských štátoch, Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Nové YIT sa zrodilo 1. februára 2018, zlúčením viac ako 100-ročnej spoločnosti YIT Corporation a Lemminkäinen Corporation. YIT Corporation je kótovaná na helsinskej burze.

> viac

Na Slovensku pôsobí od roku 2010 a pod hlavičkou YIT Slovakia sa sústreďuje najmä na revitalizáciu brownfieldov v Bratislave. V súčasnosti realizuje obytné komplexy NUPPU a Rozeta v Ružinove, ako aj projekt premeny areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne na živú mestskú štvrť ZWIRN, vrátane pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne. Aktuálne pripravuje projekt premeny industriálneho areálu bývalej panelárne na Mlynských nivách na zmiešanú štvrť. V uplynulých rokoch spoločnosť realizovala a úspešne ukončila projekty TAMMI Dúbravka, STEIN2 v Starom Meste a premenu bytového domu PARI v Ružinove. Ukončené projekty Tarjanne Dúbravka a Byty Villinki boli ocenené cenou CIJ Awards za najlepší rezidenčný projekt. Spoločnosť v rokoch 2014 – 17 štyrikrát v rade získala ocenenie ASB Developer roka a raz cenu ASB Stavebná firma roka.

 

 

Kontakt:   

YIT Slovakia a.s.

Webstránka: www.yit.sk

 

^ späť