Poradenstvo a certifikácia

 

alocons spol. s r.o. je mladá konzultačná a poradenská spoločnosť, ktorú tvorí multidisciplinárny tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a biznisu vo veľkých medzinárodných spoločnostiach. Názov je odvodený z latinských slov alo – čo znamená udržiavať, živiť, zachovať a cons[ultatio] – odborne radiť, riešiť ťažkosti. 

> viac


Víziou spoločnosti alocons je načúvať klientom a pochopiť ich potreby, aby prostredníctvom spoločne vytvorených špičkových riešení pomohla zladiť potreby jej klientov s potrebami životného prostredia a iných tak, aby podnikanie klientov bolo efektívnejšie, zodpovedné, ekonomicky úspešnejšie a trvalo udržateľné.  Logo spoločnosti alocons zhmotňuje jej presvedčenie, že piliermi trvalej udržateľnosti sú:  – energetická efektívnosť ako prejav zodpovednosti k využívaniu zdrojov, – environmentálna zodpovednosť ako postoj k zachovaniu zdravého životného prostredia, – ekonomická prosperita ako nevyhnutná podmienka pre schopnosť neustále sa rozvíjať, a tieto svojim spolupôsobením dávajú vzniknúť: – trvalej udržateľnosti. 

 

Motto spoločnosti:

„Vynaliezavosťou k udržateľnosti“ vyjadruje presvedčenie , že vynaliezavosťou je možné dosiahnuť trvalú udržateľnosť bez toho, aby to znamenalo odriekanie. 

 

Hlavné aktivity spoločnosti:

 • Poradenská a konzultačná činnosť pri príprave, realizácii a počas prevádzky investície
 • Spracovanie prevádzkovej dokumentácie pre budovy
 • Nezávislé overovanie funkčnosti systémov techniky prostredia
 • Certifikácia nehnuteľností (certifikáty EHB, LEED, BREEAM)
 • Audity efektívnosti spotreby energie a prevádzky nehnuteľností
 • Zavádzanie manažérskych systémov riadenia pre nehnuteľnosti
 • Poskytovanie expertov
 • Ostatné aktivity pre podporu trvalej udržateľnosti 

 

Cieľové skupiny:

 • Developeri a investori
 • Architekti a generálni projektanti
 • Generálni dodávatelia služieb
 • Vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia nehnuteľností
 • Organizátori výberových konaní na správu a prevádzku nehnuteľností
 • Štátne inštitúcie, územné a miestne samosprávy  

 

Kontakt:  

Konateľ spoločnosti: Ing. Ladislav Piršel, PhD. 

alocons spol. s r.o.
Lombardiniho 22/B 831 03 Bratislava 

Mobil: +421 905 722 954
Email: alocons@alocons.com
web: www.alocons.com

 

^ späť

Spoločnosť AS Property, s.r.o. vznikla v roku 2012 ako spoločnosť poskytujúca služby property managementu. Primárnou orientáciou spoločnosti je poskytovanie služieb property, asset a facility managementu ako aj konzultácií a poradenstva najmä v oblasti prevádzkových a investičných nákladov, manažérskeho reportingu, rozpočtov ako aj v tvorbe a nasadzovaní riešení a návrhov opatrení na ich zlepšenie. Postupne naše služby rozširujeme o vypracovávanie technických auditov a analýzy nehnuteľností so zameraním na zvyšovanie hodnoty nehnuteľností.

> viac

Kontakt:

Konateľka spoločnosti: Ing. Andrea Szabová PhD.

AS Property, s.r.o.

Mostová 2

811 02 Bratislava

Telefón: +421 907 779 438
E-mail: asproperty@asproperty.sk
Web: www.asproperty.sk

 

^ späť

e-Dome a.s. je slovenská firma, ktorá sa zaoberá návrhom budov šetrných pre životné prostredie a integrátorstvom energeticky efektívnych postupov a technológií pre budovy.  

> viac


Služby e-Dome vytvárajú komplexný celok, ktorý zabezpečí optimálne postupy pri návrhu a realizácii budovy vo všetkých jej fázach. Veľký dôraz je kladený na pravidlá udržateľnej výstavby, ekonomickú vyváženosť a prísny súlad s platnými predpismi a normami. Hlavným nástrojom pre optimalizáciu konštrukcie a energetického systému budovy sú simulačné počítačové nástroje. 

Špeciálnou službou je komplexné poradenstvo pre zisk certifikátu udržateľnej výstavby (LEED, BREEAM a DGNB) v požadovanej úrovni. 

e-Dome zároveň vlastní medzinárodné patenty na unikátnu technológiu SOLINTERRA®, ktorá dokáže akumulovať slnečnú energiu a následne ju použiť na zvýšenie tepelnej izolácie vonkajšej obálky budovy. 

e-Dome ťaží z developerských skúseností svojej sesterskej firmy Immocap Group, a.s.. 

Sme otvorení spolupráci s ďalšími partnermi, ktorí majú záujem o využitie príležitosti, ktorú im dáva spojenie moderných prostriedkov pri návrhu budov, developerskej skúsenosti a kapitálu a silnejúceho celosvetového trendu smerom k zeleným a energeticky efektívnym budovám.

 

Kontakt:   

Technický riaditeľ: Ing. Peter Bohuš

e-Dome a.s.
BBC V Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava 

Telefón: +421 2 5822 2831
E-mail: e-dome@e-dome.sk
Web: www.e-dome.sk

 

^ späť

Firma ENECO ponúka svoje odborné znalosti a skúsenosti v oblasti úspor energií. Zabezpečuje služby v oblasti energetických certifikátov, energetických auditov, kontrolu kotlov, klimatizačných systémov a službu energetický detektív, ktorá predstavuje vypracovanie štúdií na otázky súvisiace s oblasťou energetiky a ochranou životného prostredia.  

> viac


Vypracovaním správnej energetickej koncepcie prispievajú k zníženiu výdavkov za energie, zníženiu znečistenia životného prostredia, celkovému zlepšeniu komfortu bývania, zdravia obyvateľov a to presadzovaním environmentálne prijateľných spôsobov vykurovania, efektívnym využívaním energie, energetickým riadením a celkovým zvyšovaním povedomia občanov.

 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Ing. Ján Ilkovič

ENECO, s.r.o.
Kpt. Nálepku 6
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 772 13 40
Mobil: +421 915 973 835
E-mail: ilkovic@eneco.sk
Web: www.eneco.sk

 

^ späť

EXERGIA (EXERGY) je využiteľná časť energie zohľadňujúca nielen kvantitu ale aj kvalitu premeny energie, ktorá do budovy vstupuje. Na atribútoch kvality a nového prístupu k znižovaniu energií v budovách bola založená EXERGY Studios, s.r.o. Zameranie a poslanie definoval nový, inovatívny pohľad nielen zahraničného, ale i domáceho trhu na proces ich návrhu. 

> viac


Odlišný je nielen v rámci metodológie „zelených“ a „udržateľných“ budov, ale integrácie tejto ideológie už od samotného počiatku prostredníctvom integrovaného procesu návrhu.

EXERGY Studios s.r.o. ponúka komplexnú podporu pre získanie medzinárodných certifikátov udržateľosti LEED a BREEAM zabezpečenú skúsenými, akreditovanými profesionálmi nášho medzinárodného tímu.
Súčasť portfólia tvoria aj štúdie, analýzy, optimalizácie budov a ich systémov pomocou moderných počítačových simulácií.
Spoločnosť je členom U.S. Green Building Council (USGBC) a iných medzinárodných organizácií, čo okrem výmeny skúseností a udržania kroku so zahraničím zabezpečuje uplatnenie najnovších poznatkov, metodológií a trendov.

 

Kontakt:

Marcus Jones
Marek Kremeň

EXERGY Studios s.r.o.
Na Šefranici 24
010 01 Žilina

Telefón: +421 902 455 428
E-mail: info@exergystudios.com
Web: www.exergystudios.com

 

^ späť

Fakulta architektúry STU v Bratislave je verejná vysoká škola v zmysle zákona 131/2002

> viac


Kontakt:  

Fakulta architektúry STU v Bratislave
Námestie slobody 19
812 45  Bratislava

E-mail: robert.spacek@stuba.sk
Web: www.fa.stuba.sk

 

^ späť

Koncept Ekotech s. r.o. sa zaoberá filtráciou, úpravou a dezinfekciou vody. Znižuje spotrebu pitnej vody v zdravotechnickej inštalácii, využíva dažďovú a šedú vodu ako alternatívne zdroje pre splachovanie WC, pre upratovanie, pranie alebo závlahu.  

> viac


Rekuperuje teplo z odpadovej vody pre zníženie spotreby energie v objektoch. 

 

Kontakt:  

Projektový manažér pre Slovensko: Ing. Július Maslo

Koncept Ekotech s.r.o.

Mobil: +421 903 731 515
E-mail: jmaslo@koncept-ekotech.com
web: www.koncept-ekotech.com/cs/home

 

^ späť

 

Spoločnosť SALVIS, s.r.o. poskytuje poradenské služby vedúce k zisku certifikátov udržateľnosti LEED, BREEAM a WELL.

> viac


Zameriavame sa na doplnkové služby a štúdie súvisiace s udržateľnosťou ako napr.:

 • Dynamická počítačová simulácia podľa ASHRAE 90-1
 • Analýza LCA (Life Cycle Assessment) budovy
 • Analýza LCC (Life Cycle Cost) vybraných prvkov budovy
 • Analýza dostupnosti obnoviteľných zdrojov
 • Simulácia tepelnej pohody
 • Simulácia denného osvetlenia
 • a iné

 

Sme držiteľmi relevantných akreditácií súvisiacich s certifikátmi udržateľnosti:

 • LEED AP BD+C
 • BREEAM International Assessor (BAUD0798)
 • BREEAM In Use Assessor (BAUD0798)
 • BREEAM AP
 • WELL AP

 

 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Samuel Sůra

SALVIS, s.r.o.
Špitálska 61
811 08 Bratislava

Mobil: +421 911 969 333
E-mail: sura@salvis.sk
Web: www.salvis.sk

 

^ späť


 

 

Simulácie Budov, s.r.o. je malá inžinierska konzultačná spoločnosť s viac ako 10 ročnou históriou v oblasti energetických a enviromentálnych koncepcií budov. Hlavným poslaním spoločnosti je poskytovanie technického poradenstva pre inovatívne koncepcie “zelených” a “udržateľných” budov v rámci certifikácie BREEAM a LEED, navrhovania a optimalizácie budov pomocou moderných metód počítačových simulácií a stavebnej fyziky. 

> viac


Naša spoločnosť ponúka komplexnú podporu pri spracovaní podkladov, štúdií a získaní medzinárodných certifikátov “zelených” a “udržateľných” budov:

 • BREEAM licensed assessor – v našom tíme je jeden z prvých licencovaných poradcov pre hodnotenie BREEAM International (Europe + Bespoke) na Slovensku
 • LEED Accredited Professional (AP) – poskytujeme služby akreditovaného profesionála pre LEED NC (new construction + major renovations) a LEED CS (core & shell)

Hlavnou expertízou spoločnosti je aplikácia moderných metód počítačových simulácií pre hodnotenie, optimalizáciu a integrované projektovanie energií a vnútorného prostredia budov:

 • Denné osvetlenie – BREEAM HEA1, LEED IEQ 8.1
 • Umelé osvetlenie – BREEAM HEA 5
 • Dynamické energetické simulácie budov – BREEAM ENE 1/5, LEED EA 1/2
 • Tepelná pohoda a kvalita vnútorného vzduchu – BREEAM HEA10, LEED IEQ 7
 • Vetrové štúdie
 • Vetranie podzemných parkovísk
 • Systémy odvodu tepla a dymu
 • Fasádna technika

V rámci nášho komplexného prístupu pri navrhovaní a hodnotení “zelených” a “udržateľných” budov ponúkame aj služby stavebnej fyziky podľa požiadaviek slovenskej legislatívy:

 • Denné osvetlenie a preslnenie budov
 • Tepelná ochrana budov
 • Energetická certifikácia budov
 • Stavebná akustika a ochrana pred hlukom
 • Experimentálne merania stavebných konštrukcií a vnútorného prostredia budov 

 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Ing. Milan Janák, Ph.D

Simulácie Budov, s.r.o.
Hanulova 9
841 01 Bratislava

Telefón: 00421 903 776610
E-mail: janak@simulaciebudov.sk
Web: www.simulaciebudov.sk

 

^ späť

Solved – The Cleantech Company Ltd. (OZ) – Fínska spoločnosť Solved pomáha slovenským spoločnostiam, organizáciám a mestám pri zavádzaní energeticky účinných a environmentálne vhodných riešení za účelom optimalizácie nákladov a posilnenia konkurencieschopnosti. Poskytuje poradenské služby, ktoré reagujú na vaše environmentálne a energetické výzvy. Spolupráca a konzultácia s poprednými expertmi doma a v zahraničí prebieha najmä prostredníctvom internetu, čím vám šetrí čas a peniaze.  

> viac


Platforma Solved bola spustená v januári 2012 pod značkou Cleantech Finland, za účasti zástupcov firiem, fínskej vlády a vedeckých inštitúcií. Solved je výsledkom spoločného úsilia významných spoločností a organizácií z Fínska a z iných štátov. Solved patrí, podľa hodnotenia StartupRanking.com a San Francisco Oy – The Startup Agency, k najinovatívnejším fínskym spoločnostiam v oblasti čistých technológií.

Solved spája popredných multidisciplinárnych expertov z celého sveta v oblasti čistých technológií s klientmi a ich partnermi, resp. zákazníkmi za účelom rýchleho spoluvytvárania nových udržateľných riešení.

Solved je určený najmä priemyselným podnikom, investorom, obciam a mestám, ktoré stoja pred mnohými výzvami v oblasti energetiky a životného prostredia a zároveň aktívne hľadajú riešenia, ktoré ich posunú vpred.

 

Kontakt:  

Solved – The Cleantech Company Ltd. (OZ)

Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava
Hana Ovesna

Tel:
Mobil: +421 908 236 756
E-mail: hana.ovesna@solved.fi
Web: www.solved.fi

 

^ späť

 

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

> viac


Kontakt:   

Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Vysokoškolská 4
042 00 Košice

tel: +421 55 602 4160
E-mail: silvia.vilcekova@tuke.sk
Web: www.tuke.sk

 

^ späť