Kategórie členstva

 

Riadni členovia

Riadny člen sa po zaplatení členského príspevku môže zúčastňovať na všetkých aktivitách SKGBC, má hlasovacie právo a zástupca spoločnosti môže kandidovať do orgánov rady.

Celoročný členský poplatok pre firmy a podniky/*:

  • do 25 zamestnancov                – 1000 EUR
  • 26 – 50 zamestnancov             – 2000 EUR
  • Viac ako 50 zamestnancov       – 3000 EUR

/* Ročný členský poplatok je platný 365 dní od schválenia prihlášky za člena. (t.j. napr. od 30. mája 2012 do 29. mája 2013)

Výhody riadneho členstva   


 

Exkluzívny člen

Určené pre riadnych členov SKGBC, ktorí majú záujem o exkluzívnu spoluprácu na rok alebo dlhšie obdobie (napr. v rámci svojich marketingových kampaní a pod.) s členským poplatkom určeným na rok alebo jeho pomernú časť. Výhody plynúce z tohto druhu členstva zahŕňajú zvýšenú viditeľnosť – špeciálny banner Exkluzívnych členov, prezentácie na webe a v publikáciách SKGBC, zľavnené vstupy na podujatia a iné, podľa možností. V prípade záujmu o exkluzívne členstvo, kontaktujte prosím, sekretariát SKGBC. Ostatné práva a povinnosti člena zostávajú nezmenené.

Výhody exkluzívneho členstva   


 

Pridružené členstvo

Členstvo (členský poplatok: 500 eur ročne) je bez hlasovacieho práva a práva kandidovať do predstavenstva, avšak ponúka možnosť partnerstva pri odborných seminároch a účasť v pracovných skupinách SKGBC.

Výhody pridruženého členstva