Len dôrazné opatrenia prinesú výsledky

 

Bratislava, 3. december 2018 –  V Katoviciach v týchto dňoch začala klimatická konferencia COP 24. Až do 14. decembra budú prebiehať rokovania za účasti predstaviteľov štátov, odborníkov z oblasti klímy, priemyslu, ale i zástupcov zelených rád a členských firiem Slovenskej rady pre zelené budovy.

 

Každá krajina, firma i jednotlivec musia podniknúť dôrazné kroky, aby sa nenaplnili katastrofické scenáre, ktoré vyplynuli z októbrovej správy Medzivládnej komisie pre klimatické zmeny (IPCC), ak sa nepodarí obmedziť nárast teploty na 1,5 °C. V týchto dňoch má 30 tisíc delegátov klimatickej konferencie šancu prijať opatrenia, ktoré zamedzia extrémnemu teplu, suchu, strate niektorých ekosystémov, ničivým záplavám a narastajúcej chudobe.

 

Stavebný sektor patrí medzi najväčších spotrebiteľov energie –  z celkovej spotreby energie je to 30% a konečnej spotreby energie viac ako 55% – a významnou mierou prispieva k tvorbe emisií CO2. Slovenská rada pre zelené budovy a jej členské spoločnosti dlhodobo podnikajú kroky, aby sa podiel stavebného sektoru na spotrebe energií a tvorbe emisií znížil.  Príkladom môžu byť výrobcovia stavebných komponentov a technológií, pre ktorých je udržateľnosť, snaha o znižovanie emisií CO2, či využívanie recyklovaných materiálov súčasťou výrobného programu. Ale aj developeri a stavebné firmy, ktorých projekty sú certifikované medzinárodnými certifikátmi BREEAM a LEED. „Stavebné projekty, na ktorých sa podieľame využívajú inovatívne a energetické účinné technológie. Aplikácia tepelných čerpadiel, kvalitnej izolácie budov, rekuperácie vzduchu alebo šetrných svetelných zdrojov sú príkladom, ktorý dokáže významne znížiť spotrebu energie v budovách,“ hovorí Pavol Kukura, riaditeľ spoločnosti TAW, ktorá ako jedna z mála stavebných spoločností stavia aj bytové domy certifikované medzinárodnými certifikátmi udržateľnosti LEED. „V kontexte spotreby energie a tvorby emisií CO2 je však nemenej dôležitá aj následná prevádzka budovy a správanie spotrebiteľov,“ dodáva P. Kukura.

 

Vypracovanie pravidiel pre uplatnenie záverov Parížskej dohody z roku 2015 bude jedným z hlavných cieľov konferencie v Katoviciach. Rokovania budú prebiehať aj o záväzkoch jednotlivých krajín v otázke znižovania emisií CO2 a o spoločných pravidlách na meranie emisií skleníkových plynov.

 

V neposlednej rade sa zástupcovia jednotlivých krajín budú venovať aj  financovaniu opatrení na realizáciu záverov Parížskej dohody. Otázka finančnej podpory je nevyhnutným predpokladom, ktorý umožní všetkým krajinám postupovať vpred  pri uplatňovaní ambícií znižovania spotreby energie a tvorbe emisií CO2 rýchlejšie.

 

„Slovenská rada pre zelené budovy v plnej miere podporuje snahu o znižovanie spotreby energie a redukciu emisií CO2. Budeme pozorne sledovať výsledky klimatickej konferencie COP 24. Veríme, že aj slovenská delegácia zaujme postoj, ktorý povedie k ochrane životného prostredia“, uzatvára Hana Ovesná, výkonná riaditeľka SKGBC.

 

Na Slovensku je certifikátom udržateľnosti LEED alebo BREEAM certifikovaných viac ako 50 budov. Ide zväčša o administratívne, retailové a priemyselné budovy. Certifikát udržateľnosti je znakom toho, že budova je energeticky efektívna a poskytuje užívateľom zdravé vnútorné prostredie.  Spotreba energie a jej vplyv na atmosféru je významným kritériom. Tými ďalšími sú napríklad udržateľné miesto výstavby, hospodárenie s vodou, materiály a zdroje, inovácie, regionálna dôležitosť a v neposlednom rade kvalita vnútorného prostredia.

 

-e-

O SKGBC:

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny, vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti, aby sa energeticky úsporné budovy a udržateľná výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. Sleduje pritom všetky tri piliere udržateľnosti: ekonomiku, ekológiu i sociálne aspekty, ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade. V rámci princípov udržateľnej výstavby sa budovy vnímajú komplexne – vzhľadom na celý ich životný cyklus (od návrhu a výstavby, cez prevádzku, až po likvidáciu a recykláciu materiálov).

 

SKGBC združuje spoločnosti, ktoré považujú energetickú úspornosť, udržateľnosť a zodpovednosť za súčasť svojej firemnej filozofie a dlhodobej stratégie rozvoja. Medzi zakladajúcich partnerov SKGBC patria spoločnosti ABB, Atrios, Bischoff et Compagnons, CA Immo, Delta, DNA Slovakia, e-Dome, Elektrodesign Ventilátory, Eneco, Helika, Knauf Insulation, Philips Slovakia, REDESIGN, Schüco Slovensko, Schneider Electric Slovakia, Skanska SK, Trigranit, VELOX-WERK a VELUX. Viac sa dočítate na webovej stránke www.skgbc.org.

 

Kontakt pre médiá:

Ing. Erika Farenzenová

Marketing / event manager

Slovenská rada pre zelené budovy

T: 0915 774 241

M: erika.farenzenova@skgbc.org