Ochrana osobných údajov

 

 

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov (GDPR)

 

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je občianske združenie zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom  vnútra SR pod číslom  VVS/1 – 900/90 – 36428, sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04, IČO: 421 821 58, DIČ: 202 332 7616.

SKGBC spracúva vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli alebo umožnili ich spracovanie vo verejne dostupných databázach.

SKGBC zodpovedá za ochranu a spôsob spracovania vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme.

 

 

Ako môžete SKGBC kontaktovať:

 • Ohľadne spracovania osobných údajov môžete SKGBC kontaktovať mailom na office@skgbc.org alebo poštou na adrese rady: Slovenská rada pre zelené budovy, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

 

Vaše osobné údaje SKGBC spracúva ak:

 • Ste zamestnancom spoločnosti, ktorá je alebo bola riadnym alebo pridruženým členom SKGBC
 • Zúčastnili ste sa podujatia SKGBC, prípadne ste sa na podujatie SKGBC registrovali
 • Prihlásili ste sa na odoberanie newslettra SKGBC
 • Požiadali ste o zasielaní newslettra a informácií z SKGBC inou formou
 • Ste návštevníkom webovej stránky, ktorú vlastní SKGBC
 • Ste s SKGBC v právnom vzťahu
 • Ste členom partnerskej organizácie SKGBC

 

SKGBC spracúva nasledovné osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Emailovú adresu
 • V niektorých prípadoch telefónne číslo
 • V niektorých prípadoch pracovné kontaktné údaje
 • V prípade právneho vzťahu spracúva SKGBC osobné údaje v zmysle tohto právneho vzťahu

 

SKGBC spracúva vaše osobné údaje za účelom napĺňania cieľov zakotvených v Stanovách Slovenskej rady pre zelené budovy, ktorými okrem iného:

 • sú šírenie osvety prostredníctvom vzdelávania a propagácie udržateľného staviteľstva pomocou workshopov a konferencií
 • poskytovanie odborného vzdelávania špičkovej kvality
 • spolupráca s vládou a regionálnymi samosprávami v otázkach udržateľného rozvoja
 • spolupráca s ostatnými národnými i medzinárodnými organizáciami zameranými na udržateľný rozvoj
 • rozšírenie informovanosti a realizácia osvetových kampaní, s cieľom propagovať a podporovať trvale udržateľný rozvoj a environmentálne šetrnú výstavbu
 • poskytovanie sprievodných služieb vysokej kvality členom rady.

 

Kde spracúvame vaše osobné údaje:

 • Osobné údaje spracúva SKGBC v krajinách Európskej únie. Niektorí sprostredkovatelia, môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

 

Ochrana vašich osobných údajov

 • Osobné údaje, ktorými SKGBC sú chránené v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

 

SKGBC môže poskytnúť vaše osobné údaje:

 • Partnerom jednotlivých podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných SKGBC na základe vašej registrácie na tieto podujatia
 • Organizáciám, ktoré SKGBC zakladala alebo spoluzakladala za účelom šírenia informácií o činnosti takýchto organizácií
 • Technologickým sprostredkovateľom na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používa SKGBC na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Sprostredkovatelia môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.
 • Na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

 

Aké sú vaše práva:

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré SKGBC spracúva. V tomto prípade SKGBC vymaže všetky vaše osobné údaje, ktorými disponuje z databáz, ktoré prevádzkuje SKGBC a spracovatelia. Urobí tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti
 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať SKGBC o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sú spracúvané
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah
 • Máte právo požiadať SKGBC o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané a SKGBC vám v lehote 30 pracovných dní doloží, aké vaše údaje spracúva.
 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré SKGBC spracúva na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebude SKGBC Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na SKGBC, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv  uplatniť prosím kontaktujte SKGBC na vyššie uvedenej emailovej alebo poštovej adrese.

 

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov s platné od 25.5.2018