BUILD UPON

 

Rady pre zelené budovy naprieč Európou pripravili spoločný projekt BUILD UPON, ktorého cieľom je podporiť vlády zúčastnených krajín pri vytváraní a realizácii národných Stratégií obnovy budov. Do tohto projektu sa zapojila aj Slovenská rada pre zelené budovy.
Build Upon bol predstavený 20. marca 2015 v Londýne, za účasti 80 kľúčových organizácií z 24 krajín. Ide o dvojročný inovatívny projekt financovaný z Európskeho programu Horizont 2020. Do projektu sa zapojí 13 európskych krajín a je zameraný na prípravu a realizáciu dlhodobého plánu obnovy budov tak, aby vyhovovali požiadavkám legislatívy podľa článku 4 Európskej Smernice o energetickej efektívnosti.


Podstatou projektu je vytvorenie priestoru na štruktúrovaný mnohostranný dialóg všetkých zainteresovaných strán s cieľom identifikovať hlavné prekážky a najlepšie overené riešenia, ktoré pomôžu dosiahnuť potrebné tempo a kvalitu obnovy budov na Slovensku.


Na to, aby výsledná stratégia bola naozaj kvalitná, je nutné do procesu jej prípravy zaangažovať všetky strany – zákonodarcov, ktorí ju tvoria, zástupcov priemyslu s ich skúsenosťami z technologických procesov, ale aj zástupcov samotných vlastníkov budov.


 

 

 

Ak ste expertom z oblasti štátnej správy, stavebníctva, priemyslu, mimovládnych organizácií, združenia vlastníkov, či správcov budov, financií, vedy, alebo akejkoľvek inej oblasti, zaoberajúci sa energetickou efektívnosťou a obnovou budov, BUILD UPON o Vás chce vedieť! Skontaktujte sa, prosím, so Slovenskou radou pre zelené budovy, pre získanie viac informácií a zapojenie sa do projektu.


 

BUILD UPON Launch Event


Sumár projektu BUILD UPON


Krátky sumár pojektu BUILD UPON


Tlačová správa – Slovensko odštartovalo projekt pre zelenšie budovy.


Tlačová správa – Výzva k vytvoreniu ambicióznych plánov na znižovanie emisií z budov v súlade s Parížskou dohodou


Video – Renovation Revolution


 
 
Príručka “Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov” je určená predstaviteľom miest a obcí. Jej cieľom je pomôcť tým, ktorí uvažujú o začatí obnovy verejných budov vo svojej správe. Príručka poskytuje opis postupnosti jednotlivých krokov prípravy obnovy tak, aby bola obnova ekonomicky prijateľná, techicky realitzovateľná a aby celkový výsledok spĺňal nielen požiadavky na energetickú hospodárnosť budov a energeticku nenáročnú prevádzku, ale aj očakávania správcu budovy a poskytoval kvalitné vnútorné prostredie jej používateľom, ktoré je predpokladom ich produktivity pri práci alebo vzdelávaní.

 


 

Príručku v skrátenom aj komplentom znení nájdete tu:

 

Zhrnutie príručky “Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov”


Úplné znenie príručky “Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov”


 

 
Bližšie informácie o projekte získate na: www.buildupon.eu