EU GUGLE

 

Projekt zníženia energetickej náročnosti budov

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) sa zapojila do projektu zníženia energetickej náročnosti budovy, ktorý je podporovaný Európskou komisiou. Je súčasťou 7. rámcového programu “Topic Energy. 2012.8.8.3 Demostration of nearly Zero Carbon Building Renovation for cities and districts – Zníženie emisií skleníkových plynov pri obnove miest  a ich častí”.

 

Projekt v Bratislave zastrešujú okrem Slovenskej rady pre zelené budovy aj Magistrát hl. mesta SR Bratislava (kancelária hlavnej architektky) a Technický a stavebný ústav skúšobný n.o.

 

Úlohou projektu, je riešiť problematiku znižovania potreby a spotreby energie v bytových domoch zlepšením tepelnej ochrany budov vrátane ich zatepľovania a zmenami v technických systémoch, ktoré je potrebné chápať v kontexte udržateľného rozvoja mesta.

 

Cieľom projektu je dosiahnuť koncept energetickej hospodárnosti budov zabezpečujúci energetickú efektívnosť samotných budov pri ich užívaní a zníženie energetickej náročnosti v rámci mestskej časti, kde sa budova nachádza.


 

Podrobnejšie informácie o projekte EU GUGLE získate z týchto dokumentov:

 

Oznam pre žiadateľov o finančnú podporu v rámci projektu EU GUGLE na území Hl. mesta SR Bratislavy 

Príloha k oznamu

Technické parametre

Bonusové kritériá

Časový harmonogram

Prehlásenie o záujme

 

 

Kontakt: Roman Bahník, +421 903 237 732, roman.bahnik@skgbc.org