INTERREG

 

PRÍPRAVA ŠTUDENTOV PRE PRAX V OBLASTI UDRŽATEĽNÝCH BUDOV

 

INTERREG V-A-SK-CZ/2018/09

Partneri:

Centrum pasivního domu z.s.

Slovenská rada pre zelené budovy

Budovy pre budúcnosť

 

Cieľ: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatnenia žiakov na trhu práce

 

Popis projektu:

Prepojenie študentov stredných a vysokých škôl technického zamerania so súkromným sektorom v oblasti udržateľných budov.

240 študentov VŠ v ČR / 240 študentov SŠ v SR / 40 súkromných firiem v pohraničí

Zvýšenie odbornej pripravenosti a motivácie študentov pre prácu v stavebníctve.

Adaptácia ČR a SR na požiadavky európskej smernice o energetickej efektívnosti budov, ktorú bude realizovať práve generácia, ktorá sa v súčasnosti prirpavuje na svoje budúce povolanie.

Komunikácia bude prebiehať na virtuálnej platforme https://ubp.solved.fi/ – inovatívny nástroj pre tímovú spoluprácu.

 

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 

Komplexný vzdelávací program:

 • odborné prednášky zástupcov vzdelávacieho a súkromného sektoru na VŠ
 • realizácia v 2 časových úsekoch 9-12/2020 a 1-4/2021
 • vždy po 3x v každom polroku na každej zapojenej škole (celkom 27 prednášok/360 účastí)
 • tematické exkurzie po výrobných/technologických závodoch, referenčných realizáciách (3×2 exkurzie pre VŠ – celkom 6 exkurzií/240 účastí)
 • stáže pre študentov VŠ, praxe a brigády pre žiakov SŠ
 • 1-denný kurzy “Úvod do projektovania udržateľných budov” , ktorý sa bude konať vždy 1x za daný úsek pre min. 35 účastníkov v Brne, tj. 3 kurzy a celkom 105 účastníkov

Cieľ:  predovšetkým príprava študentov VŠ na stáž u zamestnávateľov, kurz však bude otvorený aj študentom SŠ pripravujúcim sa na nástup do zamestnania, či pedagogickým pracovníkom k doplneniu ich odborného prehľadu.

 

Stáže pre študentov VŠ:

 • Každý semester dostane 15 študentov VŠ možnosť účasti na stáži u zapojených firiem z oboch strán hranice (tj. celkom 45 študentov).
 • Ponuka stáží zo strany zamestnávateľov bude uverejnená formou “inzerátov” na virtuálnej platforme https://ubp.solved.fi/ s presnou špecifikáciou pracovnej náplne a kritérií pre uchádzača.
 • Študenti so záujmom o stáž budú môcť uverejniť podobný “inzerát typu mám záujem” + špecifikáciu podmienok.
 • Každý podporený stážista bude vedený mentorom priamo na pracovisku. Mentori budú zazmluvnení u VP na DPP v rozsahu 50hod. á 7,80 EUR/hod. Odmena za čas odpracovaný študentmi bude v réžii zamestnávateľa. Min. rozsah stáže daný projektom bude 50hod., maximálny 300hod. a bude vždy predmetom individuálneho dohovoru stážistu a firmy.

 

Letné brigády pre žiakov SŠ:

 • Na konci šk. roku 2019/2020 dostane 15 študentov-maturantov možnosť zabsolvovania odbornej letnej brigády s cieľom, mať po jej úspešnom zabsolvovaní perspektívu získania pracovného miesta u danej firmy.
 • Ponuka týchto brigád zo strany zamestnávateľov z ČR i SR bude uverejnená formou “inzerátov” na virtuálnej platforme s presnou špecifikáciou pracovnej náplne a kritérií pre uchádzača.
 • Aj absolventi so záujmom o brigádu/zamestnanie budú môcť na platforme uverejniť svoj dopyt po pracovnom mieste. Každá brigáda bude vedená mentorom priamo na pracovisku. Mentori slovenských firiem budú zazmluvnení u HCP na DVP v rozsahu 50hod. s hod.sadzbou 7,80EUR.
 • Odmena za čas odpracovaný študentom/absolventom bude v réžii zamestnávateľa. Min. rozsah brigády daný projektom bude 50hod., maximálny 300hod. a bude vždy predmetom individuálneho dohovoru študenta/absolventa a firmy.

 

Platforma https://ubp.solved.fi/ :

 • partnerská sieť škôl, firiem, zamestnávateľov a študentov
 • aktívne členstvo študentov z partnerských SŠ (240 študentov zo 6 SŠ) a firiem – zástupcom súkromného sektoru v oprávnenom území na obidvoch stranách hranice (40 firiem, z toho 25 v ČR a 15 v SR).
 • projektová komunita pre vzájomné prepojenie, spoločné informácie o cieľoch a formách spolupráce, bude mať možnosť sa zapojiť do pripravených projektových aktivít a komunikovať s ostatnými

 

Platforma https://ubp.solved.fi/ :

 • vlastná projektová identita (prostredníctvom použitia brandových elementov) funguje ako hlavný komunikačný kanál pre členov partnerskej siete s cieľom informovať o všetkých aktivitách projektu, možnostiach zapojenia sa do nich; poskytuje priestor pre virtuálnu spoluprácu, zdieľanie informácií, vedenie diskusií, tímové spracovanie projektov, sprostredkovanie pracovných ponúk zamestnávateľov a dopytov po práci, pozvanie na akcie, atď.

 

Platforma https://ubp.solved.fi/ :

 • dlhodobá udržateľnosť partnerskej siete na platforme po dobu 5 rokov, ktorá bude spoplatnená na úhradu prevádzkových nákladov platformy a aktívnej facilitácie v rámci budovanej partnerskej siete.
 • Účastnícky poplatok na ročnej báze 300 EUR + DPH pre firmu pre šk. rok 2021/2022

 

 

Partnerské školy v SR:

Gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline

Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline

Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave

Stredna odborná škola elektrotechnická v Trnave

 

Propagácia projektu:

Odborný stavebný veľtrh v Brne – predstavenie projektu, jeho podpora a PR

  – workshopy v stánku

  – tlačová konferencia, tlačová správa

Odborný stavebný veľtrh CONECO v Bratislave – predstavenie projektu, jeho podpora a PR

  – workshopy v stánku

  – tlačová konferencia, tlačová správa