Pracovné skupiny

 

Riadni členovia, zakladajúci a strategickí partneri majú možnosť zúčastňovať sa všetkých aktivitách Slovenskej rady pre zelené budovy, kam patrí:

 

  • účasť na vlastných podujatiach SKGBC alebo na partnerských podujatiach, s ktorými má SKGBC dohodu a ktoré sú zverejnené prostredníctvom Kalendára aktivít SKGBC a v newsletteri.
  • možnosť aktívne sa podieľať na činnosti pracovných skupín, ktoré sledujú hlavné ciele SKGBC.

 

V nadväznosti na predchádzajúcu diskusiu a rozširovanie svojej činnosti Slovenská rada pre zelené budovy sformovala základné pracovné skupiny, ktoré budú pracovať na plnení hlavných cieľov našej organizácie.

 

V septembri 2011 každá zo skupín absolvovala úvodné stretnutie, na ktorom členovia načrtli plán činnosti na nadchádzajúce obdobie.  Pracovné skupiny boli navrhnuté tak, aby sa opierali o tri hlavné piliere činnosti SKGBC:


Riadni členovia, zakladajúci a strategickí partneri Rady majú možnosť priamo sa podieľať na činnosti skupín a navrhovať ďalšie aktivity. Ostatní partneri môžu byť prizývaní ku konkrétnym projektom na základe rozhodnutia členov skupiny a memoranda o spolupráci. Pracovné skupiny sa zakladajú a fungujú v súlade so spoločnými cieľmi členských spoločností SKGBC a na základe rovnakých, transparentných pravidiel.


Ak by ste sa chceli aktívne zúčastniť na práci týchto skupín ako aktuálny či budúci člen Rady alebo prispieť k jej činnosti v konkrétnom bode ako partner, pošlite email na sekretariát SKGBC a uveďte meno, funkciu (alebo špecializáciu), email a telefón zástupcu/-ov Vašej firmy, ktorých môžu vedúci skupín kontaktovať.


Zároveň radi prediskutujeme ďalšie návrhy na pracovné skupiny, ktoré nie sú v základnej skupine zahrnuté, alebo na špecifické aktivity, ktorým by sa Rada podľa Vás mala venovať – predpokladá sa však pri tom aktívna účasť predkladateľa návrhu.


1. Pracovná skupina – "Architektúra a udržateľná výstavba"

Zámer odborné vzdelávanie architektov a projektantov fókus na rôzne mechanizmy na podporu rozvoja udržateľnej výstavby rozvíjanie modelových projektov a spolupráce medzi projektantami a dodávateľmi stavebných materiálov a systémov spolupráca s ďalšími organizáciami pôsobiacimi na relevantnom trhu Členovia pracovnej skupiny Atrios e-Dome ENECO DNA Slovakia Helika Lightech Philips Slovakia Schüco VELUX ...
Viac

2. Pracovná skupina – "Legislatíva a normotvorba"

Zámer venuje sa kľúčovej legislatíve ovplyvňujúcej udržateľnú výstavbu a fungovanie firiem v legislatívnej oblasti na Slovensku náplňou jej práce sú koncepčné otázky, napríklad akčný plán energetickej efektívnosti, energetická politika, politika materiálovej efektívnosti, udržateľného rozvoja a pod. a tiež konkrétna legislatíva a súvisiace regulačné opatrenia, ako napríklad implementácia Európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov EPBD, súvisiace zákony, vyhlášky a technické normy) ...
Viac

3. Pracovná skupina – "Vzdelávanie a propagácia"

Zámer  podpora rozvoja trhu a pozdvihnutie kvality vo výstavbe na Slovensku vypracovanie stratégií SKGBC na vzdelávanie odbornej verejnosti a osvetu u laickej verejnosti realizácia konkrétnych projektov na podporu značky „Slovenská rada pre zelené budovy“ spolupráca so vzdelávacími inštitúciami za účelom šírenia myšlienok a konceptov SKGBC Členovia pracovnej skupiny Robert Špaček, STU – expert Atrios ENECO Knauf Insulation STU VELUX ...
Viac

4. Pracovná skupina – "Finančné nástroje"

Zámer vytvorenie a zavedenie finančných nástrojov na podporu trvale udržateľnej výstavby inventarizácia existujúcich podporných nástrojov pre trvale udržateľnú výstavbu v EU, Európe, USA a inde vo svete. vyhodnotenie možností využitia takýchto nástrojov a ich predpokladaných prínosov v podmienkach Slovenska, vytvorenie špecifických slovenských nástrojov Členovia pracovnej skupiny alocons STU ...
Viac