Zelené budovy

 

 
Zelená budova je energeticky efektívna budova, ktorá disponuje kvalitným vnútorným prostredím, úsporne hospodári s vodou, využíva princípy cirkulárnej ekonomiky a udržateľné materiály a zároveň pozitívne ovplyvňuje okolité prostredie.
 
Zelené budovy majú dlhodobý ekonomický prínos pre svojich vlastníkov v priebehu celého životného cyklu a súčasne vytvárajú pre svojich užívateľov zdravé a komfortné vnútorné prostredie.
 
 
Zelené budovy sú efektívne vo využívaní zdrojov (energetických, prírodných aj spoločenských) a ohľaduplné voči životnému prostrediu počas celého ich životného cyklu – to znamená od projektu a výberu pozemku, cez proces výstavby, prevádzku budovy, až po prípadnú renováciu alebo likvidáciu. Skrýva sa za nimi premyslený a tvorivý dizajn, koncepčné plánovanie a ohľaduplné myslenie.
 
Pri ich projektovaní a výstavbe zohrávajú rovnako dôležitú úlohu ekonomické, ekologické a sociálne faktory. Dôležitá je kvalita výstavby a trvácnosť stavby, a neoddeliteľnou súčasťou je komfort užívateľov, čo zahŕňa aj ohľaduplnosť voči okolitej komunite.
 
Hlavným cieľom pri udržateľnej výstavbe a zelených budovách je minimalizovať negatívny dopad na zdravie ľudí a životné prostredie cez efektívne využívanie energie, vody a ostatných prírodných zdrojov, ochranu zdravia používateľov týchto budov a zvyšovanie produktivity zamestnancov, limitovanie odpadu, znečistenia a degradácie životného prostredia.
 

 

ZELENÉ BUDOVY 

 

  • ohľaduplné k ľuďom, ktorí v nich žijú a pracujú (poskytujú prísun zdravého čerstvého vzduchu bez škodlivých látok, správne osvetlenie, tepelný komfort, dostatok priestoru pre životné aj profesijné potreby) a podporujú tak pohodu, tvorivosť a produktivitu.

 

  • priateľské k životnému prostrediu (synergia s lokalitou, komunitou a kultúrou, šetrenie energie a iných zdrojov, využívanie obnoviteľných materiálov).

 

  • Prinášajú značné úspory počas celého životného cyklu budovy (energie a voda, trvácnosť a kvalita).

 

 

Čo vstupuje do procesu výstavby zelenej budovy?

 

  • Efektívne využitie pôdy – t.j. premyslený výber pozemku (ideálne opätovné využitie už predtým zastavanej alebo priemyselne použitej pôdy), zbytočne nezasahovanie do prírody, kultúrnych či historicky cenných objektov, ako aj rozširovanie zelených plôch.

 

  • Príjemný, efektívny a environmentálne prijateľný dizajn, ktorý umožní energicky efektívnu a okolie nenarušujúcu prevádzku budovy, príjemné vnútorné prostredie a synergiu budovy alebo komplexu s okolitým prostredím (komunitou, prírodou, dopravným systémom a i.).

 

  • Využívanie bezpečných a prírodných materiálov s čo najvyšším podielom lokálnych zdrojov, ak je to možné, použitie recyklovaných existujúcich materiálov a štruktúr, bezpečná recyklácia a likvidácia odpadu zo stavby.

 

 

Medzinárodné požiadavky na udržateľnosť vo výstavbe rastú

 

Vo svete dnes existuje množstvo noriem, štandardov a certifikačných systémov, ktoré sa týkajú rôznych aspektov udržateľnosti vo výstavbe. Spomedzi medzinárodných noriem sú to napr. ISO 21931 (udržateľnosť vo výstavbe) a ISO 14000 (environmentálny manažment). Medzi najznámejšie certifikačné systémy, ktoré dávajú budovám pečať udržateľnej výstavby patria napríklad LEED (USA), BREEAM (Británia), HQE (Francúzsko), Green Star (Austrália a Nový Zéland), či DGNB (Nemecko a Rakúsko).
 
Mnohé veľké stavebné spoločnosti a dodávatelia stavebných systémov, materiálov a produktov sa čoraz viac špecializujú na výstavbu v „zelenom štýle“. Reagujú tak na aktuálne trendy, rozvoj zelených technológií, vývoj vo svete (energetická kríza) a požiadavky trhu.
 
Vo svete je trendom, že najmä verejné budovy musia spĺňať vysoké štandardy udržateľnosti, aby boli príkladom pre súkromný sektor a dôkazom efektívneho využívania verejných financií. Rovnako aj mnohé nadnárodné korporácie sa snažia, aby ich sídla vo svete spĺňali najvyššie ekologické a energetické štandardy.
 

 

NÁKLADY A NÁVRATNOSŤ – JEDNOZNAČNÝ ARGUMENT V PROSPECH ZELENÝCH BUDOV

 

Krátkozrakosť neodôvodneného šetrenia pri projekte, výstavbe a nákupe kvalitnejších materiálov sa v dlhodobom výhľade nevypláca. Prioritu pritom zohráva plánovanie a dizajn, znalosť dostupných možností a zabezpečenie vysokej kvality pri výstavbe. Najmodernejšie technológie sú nadstavbou, ktorá môže priniesť počas životného cyklu budovy dodatočné úspory.
 

Efektívny dizajn a výstavba zelených stavieb sa dá dosiahnuť aj s minimálnym navýšením nákladov, pričom úspory sú stále značné. Vyššie počiatočné náklady na zelené stavby sa majiteľom vrátia mnohonásobne vďaka ich energetickej efektívnosti, ale aj pozitívnemu vplyvu na zdravie a produktivitu zamestnancov, či celkovú pohodu nájomníkov.