Certifikačné systémy (BREEAM, LEED, DGNB)

 

 

V súčasnosti existuje množstvo noriem, štandardov a certifikačných systémov, ktoré sa týkajú rôznych aspektov udržateľnosti vo výstavbe.

 

Certifikačné systémy hodnotia kvalitu a udržateľnosť stavieb v rámci širších ekonomicko-ekologických, ale aj spoločenských vzťahov. Budovy a projekty hodnotia z mnohých uhlov pohľadu, vrátane energetickej náročnosti, energetického managementu, riadenia a automatizácie, cez hospodárenie s pitnou, dažďovou a sivou vodou, až po využitie recyklovaných a recyklovateľných materiálov, kvalitu vnútorného prostredia v budove a dopravnú dostupnosť a lokalitu.

 

Hlavné dôvody, ktoré stáli za vznikom a rozvojom týchto nástrojov na hodnotenie udržateľnosti stavieb boli snaha o pozdvihnutie kvality vo výstavbe a objektivizované hodnotenie s merateľnými a porovnateľnými výsledkami.

 

Medzi najznámejšie certifikačné systémy, ktoré dávajú budovám pečať udržateľnej výstavby patria napríklad LEED (USA), BREEAM (Veľká Británia), HQE (Francúzsko), Green Star (Austrália a Nový Zéland), VERDE (Španielsko) alebo DGNB (Nemecko a Rakúsko). Na Slovensku evidujeme viac ako 140 certifikovaných budov, najmä britským systémom BREEAM a americkým LEED. Relatívne novým typom certifikácií sú komplexné certifikácie kvality vnútorného prostredia v budovách WELL.

 

Komplexné certifikácie predstavujú trend, ktorý sa postupne rozširuje z administratívnych budov aj na obchodné, logistické alebo hotelové objekty a rezidenčnú výstavbu.

 

 

LEED

 

Certifikácia LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) prechádza od roku 1998, kedy bola uvedená na trh, postupným vývojom, aby dokázala vhodne reflektovať technologický pokrok v stavebníctve. Certifikačný systém LEED je vždy zložený z povinných kreditov (prerequisites) a voliteľných kreditov (credits). Voliteľné kredity sú ohodnocované bodmi, ktoré určia výslednú úroveň certifikátu:

 

  • CERTIFIED: všetky povinné kredity a 40-49 bodov
  • SILVER: všetky povinné kredity a 50-59 bodov
  • GOLD: všetky povinné kredity a 60-79 bodov
  • PLATINUM: všetky povinné kredity a 80+ bodov

 

 

BREEAM

 

Certifikácia BREEAM (Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method) je so vznikom v roku 1990 vo Veľkej Británii najstarším hodnotiacim systémom na svete. V rámci certifikačného systému je možné hodnotiť budovy vo všetkým fázach životného cyklu, od projektu a výstavby, cez prevádzku až po prestavbu. Okrem samotnej budovy môžu byť certifikátom BREEAM hodnotené aj projekty urbanizmu a infraštruktúry. Podobne ako ostatné certifikačné systémy i BREEAM využíva princíp multikriteriálneho hodnotenia, ktoré je rozdelené do oblastí udržateľnosti (hospodárenie s vodou, energiami, odpadmi, materiálmi atď.). Tieto oblasti sa potom delia na dielčie podoblasti – kritéria, v ktorých sa pri splnení získava príslušný počet kreditov. Hodnotenie je menej prehľadné ako u LEED, kde sa hodnotí jednoduchým súčtom dosiahnutých bodov. Tu má každá oblasť priradený iný počet kreditov, ktoré majú zároveň inú váhu. Výsledné skóre sa potom určuje v percentách.

 

Výstupom hodnotenia je kategória – BREEAM rating:

  • Unclassified 30%
  • Good >45%
  • Very Good >55%
  • Excellent >70%
  • Outstanding >85%

 

Nová verzia BIU má škály u nižších kategórií mierne upravené, a ešte pridáva jednu najnižšiu kategóriu Acceptable. Výhodou systému BREEAM oproti LEED je vyššie previazanie priamo s národnými predpismi. Nie je teda spravidla nutné pracovať so zahraničnými normami a predpismi.

 

 

WELL

 

Certifikácia WELL (WELL Building Standard) bola uvedená na trh v roku 2014 a je teda z uvedených nástrojov tým najmladším. Jeho spusteniu predchádzal šesťročný vedecký a medicínsky výskum v oblastiach vzťahu budov a vnútorného prostredia na ľudské zdravie a pohodu. V porovnaní s ostatnými nástrojmi hodnotenia budov sa WELL sústreďuje čisto na tie aspekty návrhu, výstavby a prevádzky budovy, ktoré majú dopad na zdravie a spokojnosť ich užívateľov. WELL nehodnotí také parametre, ako sú energetická náročnosť budovy, spotreba vody v budove alebo emisie skleníkových plynov. Naopak hodnotí mnoho iných ukazovateľov, ktoré nie sú obsiahnuté v iných systémoch, napr. kvalitu pitnej vody vo viac ako 20 sledovaných parametroch, množstvo a spôsob dezinfekcie spoločných priestorov a technických zariadení alebo dostupný prístup k vyváženému a zdravému stravovaniu. Nehovoríme teda o klasickom nástroji environmentálneho hodnotenia budovy. Certifikácia WELL býva spravidla doplnkom systémov LEED, BREEAM alebo ostatných ako druhá certifikácia budovy. Rovnako ako LEED je americkým nástrojom hodnotenia budov a má napríklad aj rovnakú bodovú škálu a označenie jednotlivých stupňov certifikácie (Silver, Gold, Platinum).

 

Aktuálne počty certifikovaných projektov (nie len na Slovensku) si môžete vyhľadať na stránkach: