Čo sú zelené budovy

 

V jednej vete so slovným spojením „zelené budovy“ sa často sa hovorí o udržateľnej výstavbe. Skrýva sa za tým najmä premyslený a tvorivý dizajn, koncepčné plánovanie a ohľaduplné myslenie.

Zelené budovy sú efektívne vo využívaní zdrojov(energetických, prírodných aj spoločenských) a ohľaduplné voči životnému prostrediupočas celého ich životného cyklu – to znamená od projektu a výberu pozemku, cez proces výstavby, prevádzku budovy, až po prípadnú renováciu alebo likvidáciu.

Pri ich projektovaní a výstavbe zohrávajú rovnako dôležitú úlohu ekonomické a ekologické faktory,kvalitavýstavby atrvácnosť stavby – a neoddelitľenou súčasťou je komfort užívateľov, čo zahŕňa aj ohľaduplnosť voči okolitej komunite.

Hlavným cieľom pri udržateľnej výstavbe a zelených budovách jeminimalizovať negatívny dopad na zdravie ľudí
a životné prostrediecez efektívne využívanie energie, vody a ostatných prírodných zdrojov,ochranu zdravia používateľov týchto budov a zvyšovanie produktivity zamestnancov, limitovanie odpadu, znečistenia a degradácie životného prostredia.

 

ZELENÉ BUDOVY V SKRATKE

  • sú ohľaduplné k ľuďom, ktorí v nich žijú a pracujú (poskytujú prísun zdravého čerstvého vzduchu bez škodlivých látok, správne osvetlenie, tepelný komfort, dostatok priestoru pre životné aj profesijné potreby)
    a podporujú tak pohodu, tvorivosť a produktivitu;
  • sú priateľské k životnému prostrediu (synergia s lokalitou, komunitou a kultúrou, šetrenie energie a iných zdrojov, využívanie obnoviteľných materiálov)
  • prinášajú značné úspory počas životného cyklu budovy (energie a voda, trvácnosť a kvalita)

 

 

Čo vstupuje do procesu výstavby zelenej budovy:

  • Efektívne využitie pôdy – t.j. premyslený výber pozemku (ideálne opätovné využitie už predtým zastavanej alebo priemyselne použitej pôdy), zbytočne nezasahovanie do prírody, kultúrnych či historicky cenných objektov, ako aj rozširovanie zelených plôch
  • Príjemný, efektívny a environmenálne prijateľný dizajn, ktorý umožní energicky efektívnu a okolie nenarušujúcu prevádzku budovy, príjemné vnútorné prostredie a synergiu budovy alebo komplexu s okolitým prostredím (komunitou, prírodou, dopravným systémom a i.).
  • Využívanie bezpečných a prírodných materiálov s čo najvyšším podielom lokálnych zdrojov, ak je to možné, použitie recyklovaných existujúcich materiálov a štruktúr, bezpečná reckylácia a likvidácia odpadu zo stavby

 

 

Medzinárodné požiadavky na udržateľnosť vo výstavbe rastú

Vo svete dnes existuje množstvo noriem, štandardov a certifikačných systémov, ktoré sa týkajú rôznych aspektov udržateľnosti vo výstavbe. Spomedzi medzinárodných noriem sú to napr. ISO 21931 (udržateľnosť vo výstavbe) a ISO 14000 (environmentálny manažment). Medzi najznámejšie certifikačné systémy, ktoré dávajú budovám pečať udržateľnej výstavby patria napríklad LEED (USA), BREEAM (Británia), HQE (Francúzsko), Green Star (Austrália
a Nový Zéland) či DGNB (Nemecko a Rakúsko).
 
Mnohé veľké stavebné spoločnosti a dodávatelia stavebných systémov, materiálov a produktov sa čoraz viac špecializujú na výstavbu v „zelenom štýle“. Reagujú tak na aktuálne trendy, rozvoj zelených technológií, vývoj vo svete (energetická kríza) a požiadavky trhu (dopyt po kvalitných a šetrných budovách).

Vo svete začína byť trendom, že najmä verejné budovy musia spĺnať vysoké štandardy udržateľnosti, aby boli príkladom pre súkromný sektor a dôkazom efektívneho využívania verejných financií. V mnohých amerických štátoch alebo napr. v kanadskom Vancouveri sa pri výstavbe či rekonštruckii verejných budov vyžaduje vysoký stupeň certifikácie LEED. Mnohé nadnárodné korporácie sa takisto snažia, aby ich sídla vo svete spĺňali najvyššie ekologické a energetické štandardy.

 

 

NÁKLADY A NÁVRATNOSŤ – JEDNOZNAČNÝ ARGUMENT V PROSPECH ZELENÝCH BUDOV

Vyššie počiatočné náklady na zelené stavby sa majiteľom dokážu vrátiť mnohonásobne vďaka ich energetickej efektívnosti, ale aj pozitívnemu vplyvu na zdravie a produktivitu zamestnancov a študentov či celkovú pohodu nájomníkov.

Štúdie z uplynulých 20 rokov a príklady z praxe ukazujú, že efektívny dizajn a výstavba zelených stavieb sa dá dosiahnuť aj s minimálnym navýšením nákladov (v priemere od 2%, v niektorých prípadoch však dokonca aj bez navýšenia efektívnejším využitím zdrojov a prostredia), pričom úspory sú stále značné.

Krátkozrakosť neodôvodneného šetrenia pri projekte, výstavbe a nákupe kvalitnejších materiálov sa v dlhodobom výhľade nevypláca. Prioritu pritom zohráva plánovanie a dizajn, znalosť dostupných možností a zabezpečenie vysokej kvality pri výstavbe. Najmodernejšie technológie sú nadstavbou, ktorá môže priniesť počas životného cyklu budovy dodatočné úspory.